Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEG2220 Elproduktion, miljö och marknader 7,5 hpAdministrera Om kursen

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur förnybar elproduktion påverkar drift och planering av elkraftsystem, samt hur elmarknadens utformning kan anpassas då mängden varierande, förnybar elproduktion (t.ex. vindkraft eller solceller) ökar. Kursen behandlar även sidomarknader som ger stöd till förnybar elproduktion, t.ex. marknader för gröna certifikat och utsläppsrätter. Innehållet i kursen omfattar teori, beräkningstekniker (framför allt optimeringslära) samt exempel från verkligheten.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EG2220 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande huvudområden: sambandet mellan elsystemets miljöpåverkan och elmarknadens uppbyggnad, stokastiska planeringsmodeller för elproduktion, nätreglering och utbyggnadsplanering, samt framtidens elsystem. Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Studenterna får sedan tillämpa teorin på ett antal uppgifter. I kursen ingår dels mindre uppgifter, som är obligatoriska och redovisas muntligt, samt större uppgifter, som är frivilliga och redovisas skriftligt.

Lärandemål

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur förnybar elproduktion påverkar drift och planering av elkraftsystem, samt hur elmarknadens utformning kan anpassas då mängden varierande, förnybar elproduktion (t.ex. vindkraft eller solceller) ökar. Kursen behandlar även sidomarknader som ger stöd till förnybar elproduktion, t.ex. marknader för gröna certifikat och utsläppsrätter. Innehållet i kursen omfattar teori, beräkningstekniker (framför allt optimeringslära) samt exempel från verkligheten.

 För att bli godkänd på kursen ska deltagarna visa att de kan

• beskriva principerna för hur en elmarknad och relaterade sidomarknader kan vara organiserade, samt analysera hur dessa marknaders utformning påverkar förnybar elproduktion,

• formulera planeringsproblem för vatten- och värmekraftsystem på elmarknader med stora volymer varierande förnybar elproduktion,

• analysera hur nätregleringen påverkar utbyggnaden av förnybar elproduktion,

• beskriva och förklara utmaningarna för ett elsystem med mycket stora volymer varierande förnybar elproduktion,

• ge en kort muntlig presentation av lösningen till ett problem inom elproduktion, miljö och marknader.

Kursupplägg

Lektioner, seminarier, projektuppgifter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

• EG2200/EG2205 Drift och planering av elproduktion (eller motsvarande)

• Engelska B/Engelska 6 (eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Optimeringslära (t.ex. SF1811/SF1861 Optimeringslära)

Analys av elkraftsystem (t.ex. EG2100 Analys av elkraftsystem)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

L. Söder & M. Amelin, "Efficient Operation and Planning of Power Systems"

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete 1, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget är lika med betyget på projektuppgifterna.

Övriga krav för slutbetyg

Varje examinationsmoment ska vara godkänt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Amelin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2220

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.