Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Syftet med denna kurs är att studera hur elsystemet påverkar miljön och hur elkraftingenjörer kan bidra till en hållbar utveckling.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan EG2320 (VT 2015–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den centrala delen i kursen är en fallstudie, där studenterna analyserar en viss del av elsystemet och dess påverkan på miljön. I fallstudien arbeter studenterna i grupp. Utöver grupparbetet ska studenterna individuellt granska en annan grupps arbete och skriva en individeull essä om elsystemets och elkraftingenjörernas roll i ett hållbart samhälle. Till stöd för studenternas arbete ges några föreläsningar samt handledning i grupp och individuellt.

Lärandemål

Syftet med denna kurs är att studera hur elsystemet påverkar miljön och hur elkraftingenjörer kan bidra till en hållbar utveckling.

För att bli godkänd på kursen ska studenterna visa att de kan

• analysera och diskutera hur en viss del av elsystemet påverkar miljön, vilka alternativa lösningar det finns, samt kostnaderna för att minska miljöpåverkan,

• kritiskt granska andras analyser på miljöområdet,

• reflektera kring elsystemets roll i ett hållbart samhälle samt vad studenten själv i sin framtida yrkesroll kan göra för miljön.

Kursupplägg

Projektarbete och essä.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 hp samt Engelska B/Engelska 6 (eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Studenterna söker själva efter litteratur med stöd av sina handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete 1, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Amelin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2320

Ges av

EES/Elektriska energisystem

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Denna kurs är enbart avsedd för studenter inom TELPM-programmet.