EH1010 Elektroprojekt 7,5 hp

Project Course in Electrical Engineering

Utveckling av nya tekniska system är i dag en process som förutom teknisk kunskap fordrar ett strukturerat tillvägagångssätt innefattande planering, genomförande och redovisning av uppgiften. För att kunna arbeta i projekt på ett framgångsrikt sätt krävs därför att man:

 • kan bryta ner en uppgift i överskådliga problemformuleringar
 • kan planera och styra arbetet mot uppställda problemformuleringar
 • kan arbeta i grupp
 • kan förmedla sina kunskaper skriftligt och muntligt till sin omgivning.

För att ge en inblick i hur elektrotekniska projektuppgifter kan genomföras, kombineras genomförandet av en praktisk teknisk uppgift med teoretiska studier i projekthantering. I de teoretiska avsnitten behandlas grundläggande projekthantering såsom planering, dokumentering och uppföljning av projekt.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 CELTE, CMIEL för programstuderande

VT20 CELTE, CMIEL för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • beskriva de grundläggande förutsättningarna för ett ingenjörsmässigt utvecklingsarbete och självständigt kunna genomföra ett sådant arbete
 • förklara och använda principerna i projektarbete
 • presentera teknisk information såväl skriftligt som muntligt
 • ange vissa för industriellt projektarbete fundamentala förutsättningar
 • utforma de grundläggande dokument som krävs för att planera, följa upp och avsluta/redovisa ett projekt
 • förklara en för elektrotekniken intressant tillämpning
 • utnyttja sina kunskaper i projektarbete i olika sammanhang under utbildningen

Förutom ovanstående lärandemål skall kursen ge en tidig koppling mellan teori och praktik i syfte att tidigt skapa förståelse för vikten av de teoretiska kurserna i elektroutbildningen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av att en ingenjörsmässig uppgift skall planeras, genomföras och redovisas som ett projekt. Uppgiften speglar någon av de verksamheter som drivs inom elektroteknikområdet på KTH.

Kursen fokuserar på att ge en förståelse för problemställningar förknippade med ingenjörsmässigt projektarbete.

Den teoretiska genomgången omfattar följande moment: Projektet som arbetsform. Genomgång och exempel på projektmodeller. Ett projekts olika faser. Rutiner för projektstyrning. Dokument och handlingar i ett projekt, t.ex. projekthandbok, startrapport, progressrapport, projektavslut och utvärdering.

Den praktiska delen omfattar planering, genomförande och redovisning av en teknisk uppgift. Uppgifterna ges av de olika institutioner som undervisar på E-programmet och genomförs i grupper om 4-5 elever.

Behörighet

Obligatorisk för åk1, kan ej läsas av andra studenter

Litteratur

Eriksson, M., Lilliesköld, J., Handbok för mindre projekt. Liber, 2005 (ISBN 9147052708)

Examination

 • PRO1 - Projektrapport, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift (PRO1; 7,5 hp).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Joakim Lilliesköld

Examinator

Joakim Lilliesköld <joakiml@kth.se>

Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.