EH1010 Elektroprojekt 7,5 hp

Project Course in Electrical Engineering

Utveckling av nya tekniska system är i dag en process som förutom teknisk kunskap fordrar ett strukturerat tillvägagångssätt innefattande planering, genomförande och redovisning av uppgiften. För att kunna arbeta i projekt på ett framgångsrikt sätt krävs därför att man:

 • kan bryta ner en uppgift i överskådliga problemformuleringar
 • kan planera och styra arbetet mot uppställda problemformuleringar
 • kan arbeta i grupp
 • kan förmedla sina kunskaper skriftligt och muntligt till sin omgivning.

För att ge en inblick i hur elektrotekniska projektuppgifter kan genomföras, kombineras genomförandet av en praktisk teknisk uppgift med teoretiska studier i projekthantering. I de teoretiska avsnitten behandlas grundläggande projekthantering såsom planering, dokumentering och uppföljning av projekt.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av att en ingenjörsmässig uppgift skall planeras, genomföras och redovisas som ett projekt. Uppgiften speglar någon av de verksamheter som drivs inom elektroteknikområdet på KTH.

Kursen fokuserar på att ge en förståelse för problemställningar förknippade med ingenjörsmässigt projektarbete.

Den teoretiska genomgången omfattar följande moment: Projektet som arbetsform. Genomgång och exempel på projektmodeller. Ett projekts olika faser. Rutiner för projektstyrning. Dokument och handlingar i ett projekt, t.ex. projekthandbok, startrapport, progressrapport, projektavslut och utvärdering.

Den praktiska delen omfattar planering, genomförande och redovisning av en teknisk uppgift. Uppgifterna ges av de olika institutioner som undervisar på E-programmet och genomförs i grupper om 4-5 elever.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • beskriva de grundläggande förutsättningarna för ett ingenjörsmässigt utvecklingsarbete och självständigt kunna genomföra ett sådant arbete
 • förklara och använda principerna i projektarbete
 • presentera teknisk information såväl skriftligt som muntligt
 • ange vissa för industriellt projektarbete fundamentala förutsättningar
 • utforma de grundläggande dokument som krävs för att planera, följa upp och avsluta/redovisa ett projekt
 • förklara en för elektrotekniken intressant tillämpning
 • utnyttja sina kunskaper i projektarbete i olika sammanhang under utbildningen

Förutom ovanstående lärandemål skall kursen ge en tidig koppling mellan teori och praktik i syfte att tidigt skapa förståelse för vikten av de teoretiska kurserna i elektroutbildningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Obligatorisk för åk1, kan ej läsas av andra studenter

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Eriksson, M., Lilliesköld, J., Handbok för mindre projekt. Liber, 2005 (ISBN 9147052708)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projektrapport, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd projektuppgift (PRO1; 7,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Joakim Lilliesköld

Liv Gingnell

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH1010

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Joakim Lilliesköld

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.