Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Det övergripande syftet med Aktiv karriärstart är att förbereda studenter på civilingenjörsprogrammet inom Elektroteknik inför steget ut i arbetslivet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan EH1021 (VT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Du kommer att genomföra en intervju med en yrkesverksam ingenjör och därefter reflektera över ingenjörens yrkesroll. Du får också arbeta med individuella övningar och reflektioner kring dina egenskaper, drivkrafter, intressen, erfarenheter och färdigheter. I kursen tränar du också på att skriva CV och ansökningsbrev samt förbereder dig för en anställningsintervju. I momentet presenteras också information om yrkesrollen, bland annat från KTHs Alumninätverk och från de karriäruppföljningar som gjorts. Syftet är att visa dig vilka karriärvägar som finns, vilka företag som tidigare studenter är anställda vid och vilka befattningar de har.

Lärandemål

Efter Aktiv karriärstart ska du kunna:

·      Beskriva dina egenskaper, drivkrafter, intressen, erfarenheter och färdigheter.

·      Specificera några alternativa karriärområden/yrkesroller som du är intresserad av.

·      Utforma ett CV och ett ansökningsbrev.

·      Presentera dig själv på anställningsintervjuer.

Kursupplägg

Fyra undervisningstillfällen med 2 timmar i varje i början av period 4

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

CELTE årskurs 3-5, TELPM, TTLSM, TSCRM, TNSSM, TELFM, kan ej läsas av andra studenter, Svenska nivå C1

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

inget

Kurslitteratur

Kurshäfte (course booklet)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

3 Hemuppgifter och en inlämningsuppgift, samt annons, CV och brev.

Övriga krav för slutbetyg

3 hemuppgifter och en inlämningsuppgift ger ett G

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Joakim Lilliesköld

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH1021

Ges av

EES/Nätverk och systemteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anneli Åkesson