EH231X Examensarbete inom industriella styrsystem, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Industrial Control Systems, Second Cycle

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom Industriella informations- och styrsystem. Förslag på examensarbeten finns på avdelningens hemsidor. Studenten kan även ge egna förslag, som då måste godkännas av handledaren. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste intressanta frågeställningar inom ämnesområdet ha definierats. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Programmeringsarbete kan ingå. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. Om arbetet är gjort på ett företag kan det krävas att det även presenteras på företaget.

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt kunna utföra och rapportera ett arbete inom området Industriella informations- och styrsystem.

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att

 • formulera en vetenskaplig undersökningsidé med anknytning till vetenskapliga teorier och/eller tidigare forskning inom området
 • göra ändamålsenliga val av vetenskaplig metod, motivera dessa och använda de valda metoderna på ett systematiskt och kompetent sätt
 • kunna formulera relevanta och välgrundade slutsatser med hänvisning till tidigare forskning
 • redovisa ett arbete skriftligt och muntligt på en nivå som motsvarar träningen i vetenskapligt redovisningssätt och vetenskaplig praxis.
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt kunna utföra och rapportera ett arbete inom området Industriella informations- och styrsystem.

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att

·         formulera en vetenskaplig undersökningsidé med anknytning till vetenskapliga teorier och/eller tidigare forskning inom området ·         göra ändamålsenliga val av vetenskaplig metod, motivera dessa och använda de valda metoderna på ett systematiskt och kompetent sätt ·         kunna formulera relevanta och välgrundade slutsatser med hänvisning till tidigare forskning ·         redovisa ett arbete skriftligt och muntligt på en nivå som motsvarar träningen i vetenskapligt redovisningssätt och vetenskaplig praxis.

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom Industriella informations- och styrsystem. Förslag på examensarbeten finns på avdelningens hemsidor. Studenten kan även ge egna förslag, som då måste godkännas av handledaren. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste intressanta frågeställningar inom ämnesområdet ha definierats. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Programmeringsarbete kan ingå. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. Om arbetet är gjort på ett företag kan det krävas att det även presenteras på företaget.

Behörighet

Studenten skall ha minst 210 hp från tidigare civilingenjörsstudier, eller motsvarande. Vidare krävs kunskaper motsvarande centrala ämnen inom området.

Litteratur

Bestäms individuellt i samråd med handledare.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. I det senare fallet skall examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete.
Examinator bestämmer betygsnivå efter samråd med handledare. Betyget bestäms efter en sammanvägning av uppfyllandet av ett antal delkriterier, varav ett är tiden för projektets genomförande. Specifika kriterier meddelas studenten vid kursstart.
Deltagande i opposition av annat examensarbete krävas för fullgjord kurs.
Övrigt: Student som inte är färdig med sitt arbete inom åtta månader, riskerar att bli underkänd på kursen. Beslut fattas i förekommande fall i samråd mellan examinator och handledaren.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Robert Lagerström

Examinator

Joakim Lilliesköld <joakiml@kth.se>

Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

Mathias Ekstedt <mekstedt@kth.se>

Pontus Johnson <pontusj@kth.se>

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.