EH2750 IT tillämpningar i elkraftsystemet, fortsättningskurs 7,5 hp

Computer Applications in Power Systems, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Utveckling av framtidens smarta kraftsystem kräver noggrann analys och design av interoperabla, säkra, robusta och högpresterande IT-system som implementerar de avancerade kontrollfunktioner som behövs i framtidens kraftsystem.
Kursen består till huvuddel av ett projektarbete där kursdeltagarna skall analysera, designa och bygga en specifik "Smart" funktion för kraftsystemet. I projektet ingår att analysera krav, designa en lösning och slutligen implementera lösningen. Genomförandet bygger på de komponenter som finns i kurs-labbet. Kursen består också av en serie seminarier där aktuella och framtida utmaningar i utvecklingen av ICT-baserade system för automation och styrning av kraftsystem diskuteras.
Projektet genomförs i en grupp studenter med hjälp av en projekt-coach vid institutionen. Projektet inleds med en behovsanalys för att studera Smart Grid med hjälp av användningsfall (Use Case), varefter kursen fortskrider designar och utvecklar studenterna att en SmartGrid funktion . Kursen kräver därför inte bara förståelse för kraftsystem utan även kunskap om kommunikationssystem och programmeringskunskaper.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT14.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenterna självständigt skall kunna analysera krav på avancerade funktioner för automation och styrning av elkraftsystem, samt omsätta dessa krav i en fungerande distribuerad systemlösning. Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:

 • Analysera krav på avancerade funktioner för kraftsystemstyrning samt dokumentera dessa i form av användningsfall - Use Cases
 • Kunna formulera problem inom automation och styrning av elkraftsystem som ett sökningsproblem och skapa algoritmer för att lösa dessa problem.
 • Självständigt omsätta krav på systemlösning till design av distribuerat kontrollsystem för automation och styrning av elkraftsystem.
 • Självständigt planera och genomföra ett projektarbete i grupp  som innefattar kravanalys och dokumentation, samt design och implementering.
 • Utveckla funktioner för kraftsystemstyrning med hjälp av fördefinierade komponenter med användande av standardiserade gränssnitt.
 • Presentera resultat muntligt och skriftligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller teori och praktik om autonoma system i allmänhet, och särskilt diskuteras hur sådana system kan användas för att styra och automatisera elkraftsystem. Kursen innehåller också  teori för distribuerade multi-agent system samt hur dessa kan utvecklas i praktiken. En stor del av kursen består av programmering (Java) i en distribuerad plattform (JACK) kopplad till en enkel elkraftmodell där de teoretiska koncepten enkelt kan omsättas i praktiska systemfunktioner.

Plattformen gör att kravet på förkunskaper inom programmering är låga i förhållande till de lösningar som implementeras. 

Kursupplägg

Kursen har två huvudsakliga delmoment. Under den första delen av kursen (Läsperiod 1) gås teorin för autonoma system för styrning av kraftsystem igenom, delmomentet består av föreläsningar, övningsuppgifter och programmeringslaborationer. 

Delmoment två (Läsperiod 2) består av utförande av projektuppgiften. I denna arbetar studenterna i grupp, planerar projektgenomförandet, analyserar krav på kontrollfunktionen, designar systemlösningen och utvecklar (programmerar) ett distribuerat system för att realisera den avancerade kontrollfunktionen.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter.

Rekommenderade förkunskaper

EH2740 IT tillämpningar i elkraftsystemet, grundkurs

Litteratur

Introduction to Multi-agent systems, Michael Wooldridge, ISBN 978-0470519462

Förutom kursboken används kortare texter och artiklar för fördjupning. Dessa tillhandahålls under kursens gång.

Utrustningskrav

Personlig dator för genomförande av programmeringsuppgifter är en fördel, dock ej ett krav.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5, betygsskala: P, F

Projektuppgiften (PRO1) genomförs i grupper av studenter. Den individuella prestationen bedöms i form av individuella presentationer och möten under projektets genomförande. Seminarieuppgiften (SEM1) är individuell och godkänt på denna utgör ett krav för att få inleda projektarbetet.

Krav för slutbetyg

Samtliga ingående examinationsmoment (PRO1 & SEM1) skall vara godkända. Betyget på kursen baseras uteslutande på studentens prestationer i det ingående projektet. Betyget baseras på hur väl projektet genomförts med avseende på teoretiskt och tekniskt innehåll, graden av självständighet i genomförandet samt kvalitet på muntlig och skriftlig presentation.

Ges av

EES/Industriella informations och styrsystem

Kontaktperson

Lars Nordström

Examinator

Lars Nordström <larsno@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.