Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEH2750 IT tillämpningar i elkraftsystemet, fortsättningskurs 7,5 hpAdministrera Om kursen

Utveckling av framtidens smarta kraftsystem kräver noggrann analys och design av interoperabla, säkra, robusta och högpresterande IT-system som implementerar de avancerade kontrollfunktioner som behövs i framtidens kraftsystem.
Kursen består till huvuddel av ett projektarbete där kursdeltagarna skall analysera, designa och bygga en specifik "Smart" funktion för kraftsystemet. I projektet ingår att analysera krav, designa en lösning och slutligen implementera lösningen. Genomförandet bygger på de komponenter som finns i kurs-labbet. Kursen består också av en serie seminarier där aktuella och framtida utmaningar i utvecklingen av ICT-baserade system för automation och styrning av kraftsystem diskuteras.
Projektet genomförs i en grupp studenter med hjälp av en projekt-coach vid institutionen. Projektet inleds med en behovsanalys för att studera Smart Grid med hjälp av användningsfall (Use Case), varefter kursen fortskrider designar och utvecklar studenterna att en SmartGrid funktion . Kursen kräver därför inte bara förståelse för kraftsystem utan även kunskap om kommunikationssystem och programmeringskunskaper.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan EH2750 (HT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori och praktik om autonoma system i allmänhet, och särskilt diskuteras hur sådana system kan användas för att styra och automatisera elkraftsystem. Kursen innehåller också  teori för distribuerade multi-agent system samt hur dessa kan utvecklas i praktiken. En stor del av kursen består av programmering (Java) i en distribuerad plattform (JACK) kopplad till en enkel elkraftmodell där de teoretiska koncepten enkelt kan omsättas i praktiska systemfunktioner.

Plattformen gör att kravet på förkunskaper inom programmering är låga i förhållande till de lösningar som implementeras. 

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenterna självständigt skall kunna analysera krav på avancerade funktioner för automation och styrning av elkraftsystem, samt omsätta dessa krav i en fungerande distribuerad systemlösning. Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:

 • Analysera krav på avancerade funktioner för kraftsystemstyrning samt dokumentera dessa i form av användningsfall - Use Cases
 • Kunna formulera problem inom automation och styrning av elkraftsystem som ett sökningsproblem och skapa algoritmer för att lösa dessa problem.
 • Självständigt omsätta krav på systemlösning till design av distribuerat kontrollsystem för automation och styrning av elkraftsystem.
 • Självständigt planera och genomföra ett projektarbete i grupp  som innefattar kravanalys och dokumentation, samt design och implementering.
 • Utveckla funktioner för kraftsystemstyrning med hjälp av fördefinierade komponenter med användande av standardiserade gränssnitt.
 • Presentera resultat muntligt och skriftligt.

Kursupplägg

Kursen har två huvudsakliga delmoment. Under den första delen av kursen (Läsperiod 1) gås teorin för autonoma system för styrning av kraftsystem igenom, delmomentet består av föreläsningar, övningsuppgifter och programmeringslaborationer. 

Delmoment två (Läsperiod 2) består av utförande av projektuppgiften. I denna arbetar studenterna i grupp, planerar projektgenomförandet, analyserar krav på kontrollfunktionen, designar systemlösningen och utvecklar (programmerar) ett distribuerat system för att realisera den avancerade kontrollfunktionen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter.

Rekommenderade förkunskaper

EH2740 IT tillämpningar i elkraftsystemet, grundkurs

Utrustning

Personlig dator för genomförande av programmeringsuppgifter är en fördel, dock ej ett krav.

Kurslitteratur

Introduction to Multi-agent systems, Michael Wooldridge, ISBN 978-0470519462


Förutom kursboken används kortare texter och artiklar för fördjupning. Dessa tillhandahålls under kursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektuppgiften (PRO1) genomförs i grupper av studenter. Den individuella prestationen bedöms i form av individuella presentationer och möten under projektets genomförande. Seminarieuppgiften (SEM1) är individuell och godkänt på denna utgör ett krav för att få inleda projektarbetet.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga ingående examinationsmoment (PRO1 & SEM1) skall vara godkända. Betyget på kursen baseras uteslutande på studentens prestationer i det ingående projektet. Betyget baseras på hur väl projektet genomförts med avseende på teoretiskt och tekniskt innehåll, graden av självständighet i genomförandet samt kvalitet på muntlig och skriftlig presentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Nordström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH2750

Ges av

EES/Industriella informations och styrsystem

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Nordström