Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 15,0 hp

In this course, an approach to enterprise information systems management that relies on models of information systems and their environment, called Enterprise Architecture (EA), is presented. The idea is the same as for Computer-Aided Design (CAD) systems in mechanical engineering: virtual models of the system are used in the design phase instead of real prototypes. Virtual cars can be crash tested at low cost, virtual bridges can be analyzed for their structural stability, virtual homes can be used for calculating the optimal placement of radiators and to study whether the dishwasher will fit in the kitchen. Similarly, models of enterprise information systems can be used to rapidly and cheaply understand the effects of design changes. How will a certain change to the system affect information security, service availability, application modifiability, or system cost?

In the course, the students will learn how to rationally determine what actions to take with respect to information systems in order to support the goals of the user organization. Examples of goals that often are important to user organizations are system qualities such as the availability of the system (e.g. measured in uptime), the cost of the system (e.g. measured in €), the fit between functions and functional requirements, the quality of the processed data, the modifiability of the system, etc.

The course is project-based, meaning that all theories and methods will be used in a real-life case at a Swedish company. The case study companies range from energy companies to production companies to banks and insurance companies. Each project group will be assigned a company and a case at the beginning of the course, including an industrial tutor. The main outcome and examination of the course is a case study report.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan EH2781 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av ett antal aktiviteter för dig att engagera dig i. De är uppdelade i en inledande uppgift, en metamodelleringsuppgift, och en fallstudie.
Inledande uppgift
Denna del kommer att stödja dig i att producera en fallstudiemotivationsrapport. Tre ämnen kommer att diskuteras.
Enterprise Information Systems: För att övertyga dina fallstudiekontakter av nyttan med studien, är det viktigt att först förstå den grundläggande strukturen och förvaltningen av företagets informationssystem.
Enterprise Architecture: Eftersom dina rekommendationer till företaget kommer att baseras på en Enterprise Architecture-strategi, måste du ha förståelse för denna disciplin.
Enterprise Architecture för beslutsfattande: Du kommer att ge en rekommendation för ett beslut som fallstudieorganisationen kan välja att genomföra. För att övertyga organisationen om att din metod är lämplig som beslutsstöd, måste du kunna förklara tydligt hur din användning av Enterprise Architecture kommer att leda till goda rekommendationer.
Metamodelleringsuppgiften
I metamodelleringsuppgiften kan metamodellen som tillhandahålls i kursen inte tas för given. I stället är den viktigaste uppgiften att förbättra metamodellen för att göra rekommendationerna mer anpassade till fallstudieföretaget.
Utöka en befintlig metamodell med en (eller flera) systemkvaliteter som har betydelse för fallstudieorganisationen: Existerande metamodeller innehåller ofta analyser av ett begränsat antal kvalitetsattribut t.ex. modifierbarhet, tillgänglighet, interoperabilitet, kostnad, etc. Dock kan fallstudieorganisationen också vara intresserade av andra kvalitetsattribut, såsom säkerhet, prestanda, organisatorisk effektivitet, eller kanske företagets lönsamhet. För att förhindra att dina rekommendationer begränsas av omfattningen av existerande metamodeller, syftar denna uppgift att utvidga en vald metamodell till att omfatta en eller flera andra attribut alternativt fördjupa analysmöjligheten i för ett eller flera attribut.
Fallstudien
Målet med fallstudien är att ge rekommendationer till den studerade organisationen för framtida systemutveckling utifrån den förbättrade metamodellen.
Modellera systemet: För att kunna förutsäga systemets egenskaper, behöver korrekt information samlas in. Modelleringsspråk är väl lämpade att kodifiera de begärda uppgifterna. Målet med detta steg är att modellera det i fallstudien intressanta systemet. För att utföra uppgiften, måste du förstå modelleringsspråket, etablera kontakt med din utsedda fallstudieorganisation, göra intervjuer, samla in och studera systemet och affärsdokument, och slutligen göra själva modelleringen.
Varje studentgrupp tilldelas en fallstudie vid kursstart. Varje grupp tilldelas även en akademisk handledare.
Modellera framtida företagssystemscenarier: För att kunna rekommendera framtida utveckling av det undersökta systemet hos fallstudieorganisationen måste en uppsättning av framtida systemscenarier föreslås. Dessa scenarier kan antingen föreslås av personer från användarorganisationen eller kan skapas av studentgruppen.
Modellera användarorganisationens krav: För att avgöra vilket scenario som är det bättre måste användarorganisationens krav tas i beaktning. Är Tjänst A viktigare än Tjänst B? Är modifierbarhet viktigare än priset för Tjänst A? Vilken tillgänglighet är minimalt acceptabel för Affärsprocess C? Dessa och liknande krav kan fångas med metamodellen.
Förutspå scenariokvalitet: Med hjälp av något EA-verktyg och den utvecklade metamodellen ska olika scenarion utvärderas. Kanske är det möjligt för dig, efter analys, att ändra ett av de föreslagna scenarierna och på ett realistiskt sätt öka dess användbarhet för organisationen. Om du kan, se till att förbättra scenarierna på detta sätt.
Motivera era rekommendationer: Din rekommendation borde vara det scenario som har den högsta nyttan för organisationen. Dock måste företaget förstå hur du kom fram till den slutsatsen. Därför måste du motivera dina rekommendationer för en lekman. Varför är Scenario A bättre än B? Varför har Scenario C en lägre modifierbarhet än scenario B? Varför ska vi lita på din uppskattning av investeringskostnaden för Nod X? Varför är Y modellerad som en tjänst och inte en funktion, och hur påverkar det din prognos?

Lärandemål

I början av kursen kommer studenterna bilda små grupper om 3-5 personer. Varje grupp kommer att tilldelas en eller flera informationssystem i operativt bruk hos någon organisation, till exempel ett energiföretag, ett produktutvecklande företag, eller ett försäkringsbolag. Det viktigaste konkreta resultatet som förväntas av studenterna är en uppsättning rekommendationer om den framtida utvecklingen av informationssystemen och deras affärssmiljö. Rekommendationerna kommer att presenteras för organisationen, som sedan kan välja att genomföra dem.

För att generera systemutvecklingsrekommendationer, förväntas eleverna att använda de arkitekturmetoder och -verktyg som används i kursen. Målet med kursen kan sammanfattas i följande två lärandemål:

  • Vilka är de faktorer som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos informationssystem, och genom vilka mekanismer agerar de?
  • Hur kan Enterprise Architecture-modellering och -analys användas för att förutsäga förändringseffekterna av kvalitetsfaktorerna?

Medverkan av ett företag har många gånger resulterat i examensarbeten och är en bra introduktion till arbetsmarknaden. Våra tidigare studenter arbetar nu som t.ex. managementkonsulter hos företag som Capgemini, Centigo och Accenture, som IT- specialister på företag som Ericsson, ABB, Vattenfall, IBM och Microsoft, eller fortsätter sina studier som doktorander inom Enterprise Architecture hos Industriella informations- och styrsystem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade men inte obligatoriska:

EH2770 IT Management with Enterprise Architecture I

Utrustning

Dator med Windows eller Mac OS och rätt att installera mjukvara.

Kurslitteratur

The exact literature will be presented at the start of the course each year.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektplan, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Utredningsplan, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO3 - Slutrapport, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarieserie, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För att kursens pedagogiska hållning ska fungera måste examinationen vara väl i linje med lärandemålen. Betyget kommer därför att baseras på de rapporter som är skrivna av dig för att övertyga fallstudieorganisationen att dina resultat är lämpliga. Den första rapporten skrivs tidigt och syftar till att övertyga fallstudieorganisationen om fördelarna med den studie som skall genomföras. Vad får de? Den andra rapporten presenterar den förbättrade metamodellen som kommer att användas i fallstudien. Slutrapporten presenterar era rekommendationer och syftar till att övertyga fallstudieorganisationen om trovärdigheten i era resultat. Varför skulle de följa era förslag?
Som en del av examinationen ska alla tre av de ovan nämnda rapporterna presenteras inför klassen. Dessa redovisningar är obligatoriska och kan påverka ditt betyg. För var och en av de tre rapporterna, är du också skyldig att läsa rapporter från en av de andra grupperna i klassen. Under deras presentation, förväntas du agera som opponent.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända rapporter och redovisningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Examensarbete

Övrig information

Ersätter EH2780 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier som i sin tur ersatte EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik och EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier