EI1100 Elkretsanalys 7,5 hp

Electrical Circuit Analysis

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT16.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge grundläggande förståelse och kunskap om elektriska nät samt matematiska metoder för analys av linjära modeller. Kursen utgör en viktig bas för fortsatta studier inom många helt skiftande ämnesområden som använder linjära eller dellinjära modeller.

Mål

Eleven skall efter genomgången kurs kunna

 • beskriva passiva och aktiva komponenter
 • förklara begreppen i den matematiska modellen som beskriver nätet
 • identifiera de vanligaste passiva och aktiva kopplingarna och beskriva deras egenskaper
 • tillämpa nodanalys och maskanalys
 • använda superposition och tvåpolsekvivalenter
 • kunna lösa transienta problem vid omkopplingar i nät
 • behärska komplexa metoden för stationära i tiden cosinusformade källor
 • känna till grafiska lösningsmetoder för olinjära komponenter
 • tillämpa Joules lag och komplex effekt
 • välja en lösningsmetod som ger överskådliga beräkningar
 • motivera rimligheten i beräkningsresultat
 • konstruera elektriska modeller av enkla system
 • använda simuleringsprogram

Kursens huvudsakliga innehåll

Ohms och Kirchhoffs lagar. Analysmetoder. Inkopplingsförlopp. Komplexa metoden. Komplex effekt. Anpassning. Filterkretsar. Induktiv koppling. Datorsimulering. Operationsförstärkare. Tillämpningar.

Behörighet

Obligatorisk för åk1, kan ej läsas av andra studenter

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiematematik och -fysik/teknologi samt kursen i matematik för E1 vid KTH eller motsvarande.

Litteratur

Petersson: Elkretsanalys alt Dorf/Svoboda: Introduction to Electric Circuits

Examination

 • TENA - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projektuppgifter:
(PRO1; 1,5 hp)
(PRO2; 1,5 hp)
(PRO3; 1,5 hp)
(PRO4; 1,5 hp)
Skriftlig Tentamen (TEN1; 1,5 hp)

Ges av

EES/Elektroteknisk teori och konstruktion

Kontaktperson

Lars Jonsson

Examinator

Lars Jonsson <ljonsson@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2A1800

Påbyggnad

EI1200 Elektromagnetisk fältteori, IH1611 Halvledarkomponenter, IH1203 Analog elektronik, EQ1100 Signaler och system, IT2651 Mikrovågsteknik, EQ1200 Signalteori, IL2219 Radioelektronik , HL2002 Medicinsk mätteknik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.