EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 hp

Electromagnetic Theory, Continuation Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 CELTE för programstuderande

Lärandemål

Övergripande mål

Efter kursen skall teknologen utifrån en beskrivning av en situation som leder till ett elektromagnetiskt fältproblem kunna

 • använda sin begreppsmässiga förståelse av de elektromagnetiska lagarna för att kvalitativt beskriva beteendet hos lösningen till problemet
 • använda sin förmåga att hantera de elektromagnetiska lagarna för att, i enklare situationer, ställa upp en beräkningsmodell och utföra de erforderliga beräkningarna: välja lämplig metod; göra vederbörliga approximationer; rimlighetsbedöma resultatet

Konkreta mål

 • analysera polarisationstillståndet hos en elektromagnetisk våg
 • analysera brytning och interferens av elektromagnetiska vågor vid reflektion mot gränsytor
 • förklara grundläggande begrepp för transmissionsledningar och beräkna strömmar och spänningar längs en transmissionsledning
 • använda Smithdiagrammet för överslagsberäkning vid anpassning
 • analysera moduppdelning i rektangulära och cirkulär hålrumsvågledare samt i plana dielektriska vågledare
 • kunna beräkna resonanssfrekvenserna och förlusterna i hålrumsresonatorer
 • skilja mellan närfälts- och fjärrfältsegenskaper
 • beräkna strålningsfält från raka trådantenner med givna strömfördelningar
 • beräkna strålningsfält från gruppantenner utan koppling mellan elementen
 • förklara begreppen strålningsdiagram och strålningsresistans
 • beskriva begreppen direktivitet, antennförstärkning och lobbredd

Kursens huvudsakliga innehåll

 • plana vågor: reflexion och transmission vid snett infall; kritiska vinkeln; Brewstervinkeln
 • ledningsteori: distribuerade parametrar; karaktäristiska impedansen; anpassning; Smithdiagrammet
 • rektangulära och cirkulära hålrumsvågledare; dielektriska vågledare; hålrumsresonatorer
 • fält från allmänna källfördelningar
 • grundläggande om gruppantenner och trådantenner; strålningsdiagram; strålningsresistans; antenndemonstration

Kursupplägg

Föreläsningar, räkneövningar och laboratorier.

Behörighet

Teoretisk elektroteknik motsvarande EI1220 eller EI1240.

Rekommenderade förkunskaper

Teoretisk elektroteknik motsvarande EI1220 eller EI1240.

Litteratur

D. K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, utgåva 2

H. A. Haus and J. R. Melcher, Electromagnetic Fields and Energy, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989

Utrustningskrav

Matlab och laboratorieutrustning.

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt i samtliga examinationsmoment.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Oscar Quevedo Teruel

Examinator

Oscar Quevedo Teruel <oscarqt@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.