Inför kursvalEI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0 hpAdministrera Om kursen

Klassisk elektromagnetisk fältteori, i form av sambanden mellan elektromagnetiska fält, laddningar och strömmar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • elektriska storheter
 • Coulombs och Gauss lagar
 • ledande och dielektriska material
 • energi och kraftverkan i elektriska system
 • kapacitanser
 • speglingsmetoder och randvärdesproblem
 • magnetiska storheter
 • Biot-Savarts och Ampères lagar
 • magnetiska material
 • elektromagnetisk induktion
 • magnetisk energi och kraftverkan
 • induktanser
 • Maxwells ekvationer
 • konserveringslagar för energi och rörelsemängd
 • komplex representation av elektromagnetiska storheter
 • plana vågors utbredning i material och spridning mot gränsytor
 • vågutbredning i ledningar och vågledare
 • strålning från rörliga laddningar och enkla antenner
 • transformation av elektromagnetiska storheter mellan inertialsystem.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • lösa delar av problem från merparten av kursinnehållet genom att ställa upp en beräkningsmodell, välja lämplig metod, göra vederbörliga approximationer och rimlighetsbedöma resultatet

i syfte att kunna använda de elektromagnetiska lagarna för att lösa enkla elektromagnetiska fältproblem analytiskt.

För att få högre betyg ska studenten kunna

 • med progression i såväl fullständighet som bredd, lösa problem från hela kursinnehållet.

Kursupplägg

Föreläsningar och räkneövningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs motsvarande SI1200 Fysikens matematiska metoder.

Rekommenderade förkunskaper

Kurserna från CTFYS årskurs 1 och 2 i matematik, inklusive vektoranalys och fysikens matematiska metoder; grundläggande mekanik; grundläggande elektromagnetism, vågrörelselära och elkretsanalys från kursen i klassisk fysik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Martin Norgren

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI1320

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

EI2400 Tillämpad antennteknik
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet
EI2410 Fältteori för vågledare
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning

Kontaktperson

Martin Norgren

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.