Hoppa till huvudinnehållet

EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp

I den här kursen kommer ni lära er analysera och designa olika typer av antenner.

Inledningsvis kommer vi att gå igenom antennteorin. Senare kommer ni undersöka de diskuterade antennerna, först i simuleringar användandes CST Microwave Studio (vilket ofta används i industrin), sedan i praktiken i vårat labb. Ni kommer att besöka SAAB och Ericsson i Stockholm för att få se hur det är att arbeta som antenningenjör. Slutligen kommer ni att få designa en egen antenn, och konstruera och utvärdera den.

I fotografiet ser ni ett antal prototyper av tidigare års slutprojekt: en reflektor, en lins och en gruppantenn.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2400 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen börjar med en genomgång av de främsta parametrarna för att beskriva antenner och fortsätter med en matematisk beskrivning och en experimentell förevisning hur de vanligaste kommersiella antennerna fungerar. Kursen går igenom följande antenner:

 • dipolantenner,
 • loopantenner,
 • aperturantenner,
 • horn,
 • arrayer,
 • reflektorantenner,
 • linsantenner,
 • läckande-våg-antenner,
 • frekvensoberoende antenner,
 • periodiska strukturer och
 • antenner baserade på tekniken med gap i vågledare.

Kursen innehåller en modern syn på fysiken i antenner. 

Lärandemål

Tillämpad antennteknik är en kurs där teorierna inom elektromagnetismen tillämpas i praktiken. Som student på kursen kommer du lära dig att klassificera, konstruera, bygga och mäta upp antenner.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Förklara den grundläggande funktionen för en given antenn utifrån dess geometri och ge en övergripande beskrivning av dess prestanda, t.ex. approximativt beskriva strålningsdiagram, bandbredd och polarisation.
 • Skriva en antennspecifikation för en given tillämpning.
 • Avgöra med hjälp av fysikens lagar, om det är möjligt att uppnå kraven i specifikationen.
 • Konstruera en antenn utifrån en given realistisk specifikation.
 • Konstruera, simulera och utvärdera antenner med kommersiella program som CST Microwave Studio och HFSS.
 • Mäta antennprestanda med standardmätutrustning för mikrovågor, t.ex. signalgeneratorer, nätverksanalysatorer, spektrumanalysatorer, närfältsskannrar och ekofria rum.
 • Hitta, förstå och använda relevant facklitteratur för att lösa antennproblem.

Kursupplägg

Kursen omfattar:

 • 12 föreläsningar à 2 timmar,
 • 4 datorlaborationer à 2 timmar i par,
 • 4 mätlaborationer à 2 timmar i grupper om tre eller fyra personer och
 • flera besök på anläggningar inom branschen, typiskt ett besök på SAAB om tre timmar och ett tvåtimmarsbesök på Ericsson.

Dessutom har studenterna fri tillgång till ETK:s antennlaboratorium för att genomföra sitt projekt, som innebär konstruktion, tillverkning och experimentell verifiering av en antenn.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

150 hp inom teknik eller naturvetenskap inklusive 10 hp elektromagnetisk fältteori samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EI1210 Vågutbredning och antenner E.

Utrustning

Under kursen får studenterna möjlighet att använda kommersiella programvaror för elektromagnetiska fältproblem.

Likaså får studenterna använda mätutrustning som innefattar signalgeneratorer, nätverksanalysatorer, spektrumanalysatorer, närfältsskannrar och ekofria rum.

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Muntlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenterna betygssätts baserat på:

 • närvaro och deltagande på laborationerna,
 • närvaro och deltagande på föreläsningarna,
 • laborationsrapporterna,
 • hemuppgifterna baserade på föreläsningarna och
 • en slutlig muntlig tentamen.

Övriga krav för slutbetyg

För att få ett visst betyg måste studenten uppnå alla krav för varje lärandemål för detta betyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2400

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EI2405 Elektromagnetisk fältteori fortsättningskurs
EI2410 Fältteori för vågledare
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning

Kontaktperson

Oscar Quevedo Teruel

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.