EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp

Electromagnetic compatibility

Frekvensberoende hos elektriska komponenter. Ledningsbundna störningar. Strålning från ledningar och öppningar. Skärmning av elektriska och magnetiska fält. Överhörning mellan transmissionsledningar. Jordning. EMC normer och mätningar. Laborationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen skall ge grundläggande förståelse och kunskap om hur elektromagnetiska störningar uppstår, propagerar och hur de påverkar komponenter och system. Eleverna skall få kunskap om metoderna för reducering av störningar.

Eleven skall efter genomgången kurs kunna

 • konstruera enkla modeller som beskriver komponenternas icke-ideala egenskaper
 • förstå och tillämpa begreppet zonindelning i elektriska system
 • analysera överhörning i multiledarsystem
 • identifiera lågfrekventa (electriska och magnetiska) kopplingsmekanismer och beräkna enklare exempel
 • identifiera högfrekventa (electriska och magnetiska) kopplingsmekanismer och beräkna enklare exempel
 • konstruera effektiv skärmning och filtrering
 • identifiera typiska konstruktionsfel

Kursens huvudsakliga innehåll

EMC mätningar. Frekvensberoende hos elektriska komponenter. Ledningsbundna störningar. Strålning från trådar och aperturer. Överhörning mellan transmissionsledningar. Skärmning av elektriska och magnetiska fält. Jordning. Laborationer.

Behörighet

EI1200 Grundkurs i elektromagnetisk fältteori eller motsvarande samt dokumenterade kunskaper i eng B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EI1200 & EI1210, grundkurser i elektromagnetisk fältteori, eller motsvarande samt dokumenterade kunskaper i eng B eller motsvarande.

Litteratur

Kompendium
Föreläsningsmaterial.
Paul,  Electromagnetic Compatibility. 2nd ed.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer och tentamen.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Daniel Månsson

Examinator

Daniel Månsson <manssond@kth.se>

Övrig information

Laborationerna:

Induktiv och kapacitiv koppling, jordning

Icke ideala komponenter, transientskydd och filter

Elektromagnetisk skärmning

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.