Hoppa till huvudinnehållet

EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp

Frekvensberoende hos elektriska komponenter. Ledningsbundna störningar. Strålning från ledningar och öppningar. Skärmning av elektriska och magnetiska fält. Överhörning mellan transmissionsledningar. Jordning. EMC normer och mätningar. Laborationer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2402 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

EMC mätningar. Frekvensberoende hos elektriska komponenter. Ledningsbundna störningar. Strålning från trådar och aperturer. Överhörning mellan transmissionsledningar. Skärmning av elektriska och magnetiska fält. Jordning. Laborationer.

Lärandemål

Kursen skall ge grundläggande förståelse och kunskap om hur elektromagnetiska störningar uppstår, propagerar och hur de påverkar komponenter och system. Eleverna skall få kunskap om metoderna för reducering av störningar.

Eleven skall efter genomgången kurs kunna

 • konstruera enkla modeller som beskriver komponenternas icke-ideala egenskaper
 • förstå och tillämpa begreppet zonindelning i elektriska system
 • analysera överhörning i multiledarsystem
 • identifiera lågfrekventa (electriska och magnetiska) kopplingsmekanismer och beräkna enklare exempel
 • identifiera högfrekventa (electriska och magnetiska) kopplingsmekanismer och beräkna enklare exempel
 • konstruera effektiv skärmning och filtrering
 • identifiera typiska konstruktionsfel

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

EI1200 Grundkurs i elektromagnetisk fältteori eller motsvarande samt dokumenterade kunskaper i eng B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EI1200 & EI1210, grundkurser i elektromagnetisk fältteori, eller motsvarande samt dokumenterade kunskaper i eng B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium
Föreläsningsmaterial.
Paul,  Electromagnetic Compatibility. 2nd ed.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända laborationer och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Daniel Månsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2402

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Månsson

Övrig information

Laborationerna:

Induktiv och kapacitiv koppling, jordning

Icke ideala komponenter, transientskydd och filter

Elektromagnetisk skärmning

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.