EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 hp

Classical Electrodynamics

Utöver det som tidigare inhämtas i grundkurserna, ger den här kursen fördjupade och utvidgade kunskaper inom elektromagnetisk fältteori, vad gäller bl.a. fysikalisk förståelse och matematisk förmåga att lösa olika typer av fältproblem.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TEFRM, TELPM för programstuderande

HT18 TEFRM, TELPM för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall deltagaren kunna

 1. förklara Greens teorem; beskriva Greenfunktioner till Poissons ekvation
 2. utveckla Greenfunktioner i ortogonala baser för att lösa elektrostatiska och magnetostatiska randvärdesproblem
 3. göra multipolutvecklingar av elektrostatiska och magnetostatiska fält
 4. förklara fysikaliska innebörden hos Maxwells ekvationer
 5. förklara Greenfunktionen för vågekvationen
 6. beräkna retarderade fälten från kontinuerliga källor och punktladdningar
 7. förklara och tillämpa konserveringslagarna för energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment
 8. analysera utbredning, reflexion och transmission av plana vågor
 9. beskriva kovarianta formuleringen av Maxwells ekvationer och tillämpa Lorentz-transformation på 4-vektorer och fälttensorn

Kursens huvudsakliga innehåll

Matematiska metoder för elektrostatiska och magnetostatiska käll- och randvärdesproblem. Elektromagnetiska fält från tidberoende källfördelningar. Elektromagnetiska fältens växelverkan med material. Speciell relativitetsteori inom elektromagnetismen.

Kursupplägg

Lektionsundervisning och problemlösningsarbete.

Behörighet

Kurserna EI1200 Elektromagnetisk fältteori och EI1210 Vågutbredning & antenner, eller kursen EI1240 Teoretisk elektroteknik eller motsvarande kunskap samt eng B eller motsvarande.”

Rekommenderade förkunskaper

Kurserna EI1200 Elektromagnetisk fältteori och EI1210 Vågutbredning & antenner, eller kursen EI1240 Teoretisk elektroteknik F eller motsvarande kunskap samt eng B eller motsvarande.

Litteratur

Jackson J.D., Classical Electrodynamics, 3rd ed., Wiley, 1998.
ISBN 0-471-30932-X

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Erforderligt antal poäng från problemlösningsarbete och tentamen.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Martin Norgren

Examinator

Martin Norgren <mnorgren@kth.se>

Påbyggnad

Kursen är grundläggande för flera kurser inom Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.