Hoppa till huvudinnehållet

EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 hp

Utöver det som tidigare inhämtas i grundkurserna, ger den här kursen fördjupade och utvidgade kunskaper inom elektromagnetisk fältteori, vad gäller bl.a. fysikalisk förståelse och matematisk förmåga att lösa olika typer av fältproblem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2405 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Greens teorem
 • Greenfunktioner till Poissons ekvation
 • utveckling av Greenfunktioner i ortogonala baser
 • elektrostatiska och magnetostatiska randvärdesproblem
 • multipolutvecklingar av elektrostatiska och magnetostatiska fält
 • magnetisk diffusion
 • Maxwells ekvationer
 • Greenfunktioner till vågekvationen
 • beräkning av retarderade fält från kontinuerliga källor och punktladdningar
 • tillämpning av konserveringslagarna för energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment
 • analys av utbredning, reflexion och transmission av plana vågor
 • uppdelning av fält i plana vågor
 • kovarianta formuleringen av Maxwells ekvationer
 • tillämpning av Lorentz-transformationen på 4-vektorer och fälttensorn.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • lösa delar av problem från merparten av kursinnehållet

i syfte att kunna använda de elektromagnetiska lagarna i kombination med matematiska metoder för att lösa elektromagnetiska fältproblem.

För att få högre betyg ska studenten kunna

 • med progression i såväl fullständighet som bredd, lösa problem från hela kursinnehållet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Slutförd kurs på grundnivå i teoretisk elektroteknik motsvarande någon av EI1220 och EI1320, för civilingenjörsprogrammen i elektroteknik (CELTE) och teknisk fysik (CTFYS).
 • Slutförda kurser i matematiska metoder inom fysiken, innehållande vektoranalys, variabelseparation och ortogonala funktioner.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mariana Dalarsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2405

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kursen är grundläggande för flera kurser inom Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM)

Kontaktperson

Martin Norgren

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.