Hoppa till huvudinnehållet

EI2433 Elektroteknisk modellering 7,5 hp

Kursen behandlar modeller för elektrotekniska system och komponenter samt hur dessa modeller kan användas för att lösa elektrotekniska konstruktionsproblem och skapa förståelse för elektrofysikaliska fenomen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2433 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den grundläggande stegen för att översätta multifysiska problem till matematiska formuleringar, för att utveckla datorbaserade simuleringsmodeller som är användbara för forskning, teknisk design och produkt- och systemutveckling inom elektrotekniska tillämpningsområden:

 • användning av ordinära och partiella differentiella ekvationer för att formulera överensstämmande matematiska formuleringar för att lösa elektrotekniska problem
 • introduktion till implementering av modeller i COMSOL Multiphysics
 • grundläggande teorierna och implementering av dem i exempelmodeller för specifika elektrotekniska problem inom elektroteknik och plasmavetenskap
 • praktisk utveckling av multifysiska modeller i COMSOL Multiphysics enligt stegen i matematisk modellering för att leverera en designlösning på ett verkligt teknisk problem.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa metodiken för matematisk modellering för att ställa upp en modell 
 • tillämpa tidigare förvärvad kunskap för att formulera matematiska modeller av allmänna multifysikaliska problem i elektrotekniska komponenter eller system
 • formulera ordinära och partiella differentialekvationer för att beskriva olika elektrotekniska system som involverar elektromagnetiska, termiska och mekaniska system och definiera lämpliga gränsvillkor
 • ställa upp matematiska modeller i specialiserad datorprogramvara (Matlab och COMSOL Multiphysics)
 • analysera modellresultat och förklara dem ur en fysikalisk synvinkel
 • bedöma känsligheten för olika modeller baserat på modelleringsantagandena och valet av parametrar (t.ex. materialegenskaper)
 • uppskatta osäkerheten i resultaten vid användandet av en modell.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

150 hp inom teknik eller naturvetenskap samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2433

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kurser där kunskaper i elektroteknisk modellering är nyttiga, t.ex.:
EF2200 Plasmafysik
EI2400 Tillämpad antennteknik
EI2440 Elektroteknisk konstruktion
EI2430 Högspänningsteknik
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem
EI2410 Fältteori för vågledare

Övergångsbestämmelser

Studenter som registrerades på kursen fram till 2019 kommer att kunna examineras på de utgångna provmomenten INL1 och TEN1 till och med HT 2023.
Därefter examineras även dessa studenter på provmomenten INL2 och PRO2.
Tillgodoräkning av tidigare godkänt moment kommer då inte att vara möjligt.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.