EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp

Electrotechnical Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen är en grundläggande kurs i elektroteknisk konstruktion som behandlar elektrisk, mekanisk och termisk dimensionering.

Mål

Kursens övergripande mål är att

-förmedla kunskap om hur elektriska, magnetiska, mekaniska och termiska aspekter behandlas vid konstruktion av elektrotekniska apparater

-träna förmågan att med hjälp av modeller och datorbaserade hjälpmedel självständigt lösa elektrotekniska konstruktionsproblem

Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna

-beskriva funktionen hos några elektrotekniska komponenter samt funktion och egenskaper hos ingående magnetiska, dielektriska och ledarmaterial.

-beskriva och förklara hur elektriska och magnetiska fält inverkar på funktionen hos elektroteknisk utrustning.

-använda analytiska metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden för dimensionering av elektroteknisk utrustning.

-identifiera funktionella egenskaper hos elektrotekniska komponenter med hjälp av analytiska metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden.

-modifiera elektrotekniska komponenter genom att använda analytiska metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden så att egenskaper och prestanda bättre svarar mot uppställda krav.

-sammanfatta och värdera föreslagen dimensionering avseende egenskaper och prestanda i en teknisk rapport.

Kursens huvudsakliga innehåll

Inledningsvis presenteras ett antal elektrotekniska problem inom bl.a. områdena elkraftteknik, antennteknik och plasmafysik där modellering är ett viktigt hjälpmedel för konstruktion och för problemförståelse. Kursen förklarar vidare vad en modell är och ger en överblick av olika typer av modeller. Grundläggande modelleringstekniker beskrivs.

En huvuddel av kursen ägnas åt ett antal inlämningsuppgifter. För varje uppgift ges ett föreläsningsavsnitt som behandlar problemet och repeterar den bakomliggande teorin som behövs för att lösa detta. Uppgifterna innebär att man formulerar problemet och utvecklar en modell som kan användas för att lösa problemet. Modellen kan t.ex. vara en matematisk beskrivning och de uppställda ekvationerna kan lösas analytiskt eller numeriskt. Modellen kan också vara en ekvivalent krets med vars hjälp problemet analyseras.

Inlämningsuppgifterna innefattar bl.a. elektriska och magnetiska fältproblem, medicinska tillämpningar, elektromekaniska och elektrotermiska system, multifysikaliska system, plasma i rymden och i tekniska tillämpningar.

Behörighet

150 hp inom teknik eller naturvetenskap samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i matematik, fysik och elektroteknik motsvarande årskurs 1-3 i programmet CELTE.

Litteratur

-Kompendium “Electrotechnical modeling and design”

A-ETS/EEK-0507 . Göran Engdahl et al.

-Power Transformer Design Fundamentals, Åke Carlson, ABB Transformers

-4 Projektbeskrivningar

-Some examination problems with solutions

-2 Laborationsinstruktioner

Examination

 • PROA - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Hans Edin

Examinator

Hans Edin <edin@kth.se>

Påbyggnad

EI2430 High Voltage Engineering
EJ2210 Analysis of Electrical Machines

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.