Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EI2440 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Inledningsvis presenteras ett antal elektrotekniska problem inom bl.a. områdena elkraftteknik, antennteknik och plasmafysik där modellering är ett viktigt hjälpmedel för konstruktion och för problemförståelse. Kursen förklarar vidare vad en modell är och ger en överblick av olika typer av modeller. Grundläggande modelleringstekniker beskrivs.

En huvuddel av kursen ägnas åt ett antal inlämningsuppgifter. För varje uppgift ges ett föreläsningsavsnitt som behandlar problemet och repeterar den bakomliggande teorin som behövs för att lösa detta. Uppgifterna innebär att man formulerar problemet och utvecklar en modell som kan användas för att lösa problemet. Modellen kan t.ex. vara en matematisk beskrivning och de uppställda ekvationerna kan lösas analytiskt eller numeriskt. Modellen kan också vara en ekvivalent krets med vars hjälp problemet analyseras.

Inlämningsuppgifterna innefattar bl.a. elektriska och magnetiska fältproblem, medicinska tillämpningar, elektromekaniska och elektrotermiska system, multifysikaliska system, plasma i rymden och i tekniska tillämpningar.

Lärandemål

Kursen är en grundläggande kurs i elektroteknisk konstruktion som behandlar elektrisk, mekanisk och termisk dimensionering.

Mål

Kursens övergripande mål är att

-förmedla kunskap om hur elektriska, magnetiska, mekaniska och termiska aspekter behandlas vid konstruktion av elektrotekniska apparater

-träna förmågan att med hjälp av modeller och datorbaserade hjälpmedel självständigt lösa elektrotekniska konstruktionsproblem

Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna

-beskriva funktionen hos några elektrotekniska komponenter samt funktion och egenskaper hos ingående magnetiska, dielektriska och ledarmaterial.

-beskriva och förklara hur elektriska och magnetiska fält inverkar på funktionen hos elektroteknisk utrustning.

-använda analytiska metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden för dimensionering av elektroteknisk utrustning.

-identifiera funktionella egenskaper hos elektrotekniska komponenter med hjälp av analytiska metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden.

-modifiera elektrotekniska komponenter genom att använda analytiska metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden så att egenskaper och prestanda bättre svarar mot uppställda krav.

-sammanfatta och värdera föreslagen dimensionering avseende egenskaper och prestanda i en teknisk rapport.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

150 hp inom teknik eller naturvetenskap samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i matematik, fysik och elektroteknik motsvarande årskurs 1-3 i programmet CELTE.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

-Kompendium “Electrotechnical modeling and design”

A-ETS/EEK-0507 . Göran Engdahl et al.

-Power Transformer Design Fundamentals, Åke Carlson, ABB Transformers

-4 Projektbeskrivningar

-Some examination problems with solutions

-2 Laborationsinstruktioner

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Edin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2440

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EI2430 High Voltage Engineering
EJ2210 Analysis of Electrical Machines

Kontaktperson

Hans Edin

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.