Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 TIETM,TELPM programstuderande

Anmälningskod

50340

Rubriker med innehåll från kursplan EI2455 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen smarta elektriska kraftnät och system kommer du att tillämpa din elektrotekniska kompetens på områden som är av relevans i det område som kallas 'smarta elnät'. Du kommer också att bekanta dig med grundläggande begrepp kring innovation och företagande kring tekniska innovationer inom detta område.

Modul 1 och Projekt 1
Smarta Elnät som övergripande koncept

Modul 2 och Projekt 2
Elgenerering från förnyelsebara energikällor. Analys av inverkan på elsystemets av: elproduktion på alla spännings- och effekt-nivåer, ökad andel distribuerad generering, högre andel fluktuerande energikällor, t.ex. vind- och vågkraft. Energilagringsprinciper och omvandling mellan energiformer, t.ex. batterier, svänghjul, tryckluftslagring etc. Det flexibla distributionssystemet. Inverkan av storskalig förnyelsebar generering, energieffektivisering i storskaliga anläggningar, nya komponenter i distributionssystemet.

Modul 3 och Projekt 3
Smarta elnät på konsumentnivå. Inverkan av IT och kommunikationslösningar. Inverkan av egen generering, optimerat elanvändande, elbilar etc.

Modul 4 och Projekt 4
Det flexibla HVDC transmissionssystemet. Överföring med HVDC, Tyristor-HVDC, IGBT-HVDC, UHVDC.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    redogöra fördelarna och möjligheterna som det smarta elnätet kan åstadkomma, såväl tekniskt som affärsmässigt
•    redogöra för hur inverkan av distribuerad och fluktuerande elproduktion påverkar eldistributionsnätens konstruktion
•    redogöra för vilka metoder som kan användas för övervakning och diagnostik av elkraftapparater och hur dessa metoder kan ge ökad tillförlitlighet i elförsörjningen
•    analysera konsekvenserna av olika överföringsmetoder för elektrisk energi
•    analysera vilken påverkan snabba mätningar och datainsamling har på styregenskaperna hos det smarta elnätet
•    göra kvalitativa och kvantitativa jämförelser mellan olika teknologier baserade på konventionell teknik och kraftelektronik
•    kunna göra modeller för beräkning av konsekvenserna för småskalig generering och energilagring samt förändrad elkonsumtion på grund av ökad användning av smart styrning, solceller, värmepumpar, etc. samt elbilar som laddas från elnätet men som även kortvarigt kan leverera el till nätet
•    ha en uppfattning om vilka faktorer och aspekter som styr ett elnäts konstruktion.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kurser inom elektroteknik
EJ1200 Eleffektsystem
EG2020 Elkraftsystem, grundläggande kurs
EJ2301 Kraftelektronik
eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROB - Projekt, 2,7 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROC - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROD - Projekt, 2,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte slutfört tidigare kursomgång examineras genom att genomföra de hemuppgifter och projekt som gällde när de läste kursen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.