Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEI2520 Elektroteknisk teori och konstruktion, projektkurs 9,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EI2520 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen genomförs i projektgrupper om 4-5 studeranden. Efter en introduktion innefattande modelleringsmetoder samt projektledning tilldelas dessa ett antal projektuppgifter relaterade till utveckling av nya elektrotekniska komponenter och system. Kursens huvudsakliga genomförande sker genom arbetet med dessa. För detta krävs kunskaper som ges vid de kurser som ges vid avdelningen. Eftersom de olika projektuppgifterna kräver olika kunskaper är en första uppgift att identifiera det specifika kunskapsbehovet inom varje enskild projektgrupp. Inhämtandet av nödvändiga kunskaper sker dels genom direkt deltagande i de givna kurserna, men det är i många fall nödvändigt att på egen hand finna och tillgodogöra sig dessa kunskaper, som är tillgängliga i form av kursmaterial för de givna kurserna vid avdelningen.
En andra uppgift är att inom gruppen fördela arbetet med att inhämta de för projektet nödvändiga kunskaperna samt att göra en tidsplanering för genomförande av projektet. Projektuppgifterna består av att teoretiskt utreda om ett förslag till teknisk lösning av ett problem relaterat en elektroteknisk komponent eller system är möjligt att realisera praktiskt. Denna studie ska sedan verifieras experimentellt med hjälp av en nedskalad konceptprototyp eller en fysisk anordning.
För att begränsa omfattningen av den experimentella delen används den teoretiska studien till att identifiera vad som är kritiskt för att förslaget ska kunna genomföras i en praktisk tillämning. Eftersom begränsade resurser är tillgängliga för det experimentella arbetet är det nödvändigt att använda och tolka de resultat som kommer från den teoretiska studien, vilken normalt innefattar en simuleringsmodell av aktuell komponent eller system.

Lärandemål

Kursens mål är att deltagarna efter fullgjord kurs i projektform ska kunna definiera, planera, genomföra en teknisk genomförbarhetsstudie avseende förslag till elektrotekniska komponenter och system.

Efter kursen ska deltagarna kunna

 • organisera en projektgrupp för genomförandet av en komplex arbetsuppgift
 • planera en projektgrupps arbete avseende avgränsningar mellan projektmedlemmarnas funktioner och uppgifter
 • tidsplanera arbetet så att arbetet kan genomföras inom en uppsatt tidsram och så att en jämn och rättvis arbetsfördelning mellan projektmedlemmarnas kan åstadkommas
 • skriftligt rapportera status hos ett projekt vid förutbestämda tidpunkter
 • skriva en projektrapport där förutom bakgrund, arbetsmetod, genomförande, erhållna resultat och slutsatser ingår
 • utvärdera ett utfört projektarbetes kvalitet
 • i muntlig form presentera ett projekt för uppdragsgivare och allmänhet

Kursupplägg

Redogörelse för bakgrund till problemet, problemet, genomförandet av det teoretiska och experimentella arbetet, resultatet, tolkning av resultat och slutsatser görs skriftligt i form av en projektrapport.Projektarbetet ska också presenteras muntligt för uppdragsgivare, övriga kursdeltagare samt övriga intresserade.Projektgruppens medlemmar har under projektets gång innehaft olika funktioner och givits olika arbetsuppgifter. En redogörelse för detta och hur projektgruppen fungerat med en utvärdering av det utförda arbetets kvalitet ska göras i en separat rapport.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp och engelska B eller motsvarande. Kunskaper i elkretsanalys motsvarande EI1110 och i elektromagnetisk fältteori motsvarande EI1220.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Utrustning för strömförsörjning samt uppmätning, registrering och analys av strömmar och spänningar i samband med den experimentella verifikationen.

Kurslitteratur

Beror på projektet och bestäms av projektgruppen.


Kurslitteraturen utgörs till betydande del av valda delar av den som ingår i tidigare givna kurser vid avdelningen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift 1, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROB - Projektuppgift 2, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Prestationerna rapporteras som tre delprojekt

 • PRO1: projektledning, strukturering av arbetet, upprättande av tidplan
 • PRO2: identifiering av ytterligare kunskapsbehov, genomförandet, demonstration av tekniska och fysikaliska kunskaper och färdigheter
 • PRO3: utvärdering av den tekniska lösningen, rapporter och muntliga presentationer

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg i samtliga examinationsmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lina Bertling Tjernberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2520

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lina Bertling Tjernberg

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.