Hoppa till huvudinnehållet

EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp

Kursen i innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken fokuserar på processer som tar en ny idé eller upptäckt till en ny komersiell produkt, process eller tjänst - det vill säga en innovation.

Tyngdpunkten i kursen ligger på att analysera olika innovationsprocesser från lyckosamma och mindre lyckosamma utvecklingsprojekt inom området elkraftteknik. Dessutom fokuserar kursen på att lära sig att tillämpa generella tekniker för att analysera vilka möjligheter och vilken bärkraft en idé har och vilken utvecklingsprocess som krävs för att ta en produkt, process eller tjänst till marknaden.   

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2600 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudinnehållet för kursen är kring olika tekniker för att analysera innovationsprocesser kring utvecklingen av en ide eller upptäckt till en kommerisaliserbar produkt eller tjänst.

Tyngdpunkten i kursen ligger på att analysera innovationsprocessen kring ett antal lyckosamma och mindre lyckosamma utvecklingsprojekt inom elkrafttekniken.

De utlärda teknikerna för att analysera innovationsprocesserna appliceras sedan på några specifika fall med en icke-uppenbar marknadspotential.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

analysera utvecklingen av det nuvarande elkraftsystemet och processerna som lett till att nya upptäckter har utvecklats till innovativa produkter som idag är väletablerade.

analysera vilken inverkan/påverkan olika marknadsaktörer som t.ex. myndigheter, eldistributörer, tillverkare och kunder har på marknaden för produkter och tjänster inom elkrafttekniken. 

analysera hur elpriset inverkar på investringar i elnätet.

beskriva hur förbättringar i materialegenskaper, beräkningsmodeller, etc påverkar innovationsprocesser

identifiera hur tekniska innovationer och utveckling inom andra områden leder till innovationer inom elkrafttekniken.  

beskriva vilka nödvändiga steg/moment som måste genomföras för att ny eller förbättrad produkt ska nå marknaden.

ta fram en enkel affärsplan.

beskriva processen för att patentera en uppfinning

Kursupplägg

Kursen är organiserad kring tre inlämningsuppgifter (INL1, INL2 och INL 3). Kring varje inlämningsuppgift ges ett antal föreläsningar som ger den nödvändiga bakgrunden kring hur man analyserar och genomför innovationsprocesser.

Varje student måste presentera analysen av ett speciellt fall i ett gemensamt seminarium (SEM1).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet för antagning till masterprogram, innovativ energiteknik TIETM

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL3 - Inlämningsuppgift 3, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter  (INL1, INL2 och INL 3). Presentera och delta vid det kursgemensamma seminariet (SEM1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Edin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2600

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.