EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 hp

Electrical Machines and Drives

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Asynkron- och synkronmaskinen, likströmsmaskinen. Utpräglade poler, vågor och toner, modeller för elektriska maskiner under stationära och transienta förhållanden. Vektormetoden för representation av växelströmsmaskiner. Elektriska drivsystem. Principer och metoder för styrning och reglering av växelströms och likströmsmaskiners moment, varvtal och läge.

Lärandemål *

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • Redogöra för de huvudsakliga delarna i ett elektriskt drivsystem inkluderande omriktare, elektrisk motor och belastning.
 • Förklara funktionsprinciper och verkningssätt för asynkronmaskinen, synkronmaskinen och likströmsmaskinen
 • Identifiera parametrar i modeller av elektriska maskiner för analys av stationära och transienta förhållanden
 • Använda ekvivalenta scheman för analys och beräkning av elektriska maskiners egenskaper i stationär drift
 • Konstruera visardiagram för olika belastningsfall och använda vektormetoden för analys av växelströmsmaskiner
 • Beskriva utförandet av en enkel trefas växelströmslindning och förklara begreppen poltal och lindningsfaktor
 • Förklara bakgrunden till spänningsövertoner och uppskatta deras inverkan på t ex förlusterna i elektriska maskiner
 • Förklara uppkomsten av övervågor i elektriska maskiners luftgapsflödet och beskriva deras inverkan på driftegenskaperna
 • Använda program för dynamisk simulering för analys av driftsegenskaper hos vektorstyrda elektriska drivsystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

180 hp eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Obligatoriska kurser på E-programmet eller kunskaper motsvarande EJ1200 Eleffektsystem

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Electrical Machines and Drives KTH 2010

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen, två laborationer och en inlämningsuppgift

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Juliette Soulard

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2200

Ges av

EES/Elektrisk energiomvandling

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

EJ2210, EJ2221 and EJ2310

Kontaktperson

Mats Leksell

Övrig information

Ersätter 2C1241