EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 hp

Electrical Machines and Drives

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT17.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • Redogöra för de huvudsakliga delarna i ett elektriskt drivsystem inkluderande omriktare, elektrisk motor och belastning.
 • Förklara funktionsprinciper och verkningssätt för asynkronmaskinen, synkronmaskinen och likströmsmaskinen
 • Identifiera parametrar i modeller av elektriska maskiner för analys av stationära och transienta förhållanden
 • Använda ekvivalenta scheman för analys och beräkning av elektriska maskiners egenskaper i stationär drift
 • Konstruera visardiagram för olika belastningsfall och använda vektormetoden för analys av växelströmsmaskiner
 • Beskriva utförandet av en enkel trefas växelströmslindning och förklara begreppen poltal och lindningsfaktor
 • Förklara bakgrunden till spänningsövertoner och uppskatta deras inverkan på t ex förlusterna i elektriska maskiner
 • Förklara uppkomsten av övervågor i elektriska maskiners luftgapsflödet och beskriva deras inverkan på driftegenskaperna
 • Använda program för dynamisk simulering för analys av driftsegenskaper hos vektorstyrda elektriska drivsystem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Asynkron- och synkronmaskinen, likströmsmaskinen. Utpräglade poler, vågor och toner, modeller för elektriska maskiner under stationära och transienta förhållanden. Vektormetoden för representation av växelströmsmaskiner. Elektriska drivsystem. Principer och metoder för styrning och reglering av växelströms och likströmsmaskiners moment, varvtal och läge.

Behörighet

180 hp eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Obligatoriska kurser på E-programmet eller kunskaper motsvarande EJ1200 Eleffektsystem

Litteratur

Electrical Machines and Drives KTH 2010

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, två laborationer och en inlämningsuppgift

Ges av

EES/Elektrisk energiomvandling

Kontaktperson

Mats Leksell

Examinator

Juliette Soulard <soulard@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2C1241

Påbyggnad

EJ2210, EJ2221 and EJ2310

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.