EJ2221 Konstruktion av permanentmagnetiserade synkronmaskiner 7,5 hp

Design of Permanent Magnet Synchronous Machines

Kursen handlar om den elektromagnetiska och termiska konstruktionen av permanentmagnetiserade (PM) synkronmaskiner. Inhämtad kunskap tillämpas på en industriell applikation.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Doktorander ska läsa FEJ3221, som går parallelt med EJ2221 varje år. Ta kontakt med kurs ansvarig.

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • beskriva olika typer av PM maskiner
 • beskriva och jämföra distribuerad och koncentrerad lindning
 • förklara begreppet fältförsvagning
 • välja rätt PM material för en specificerad applikation
 • förklara och jämföra prestanda för järnplåt och järnpulver för elektriska maskiner
 • redogöra för olika förlusterna i en maskin och hur de modelleras
 • utveckla enkla analytiska termiska modeller
 • förklara en konstruktionsmetodik och kunna använda den för att konstruera en motor med distribuerad lindning och ytmonterade magneter
 • förklara skillnader mellan resultat från olika modeller beroende på gjorda förenklingar
 • beskriva finita elementmetoden (FEM) och kunna använda minst ett FEM program
 • skriva en rapport samt muntligen presentera projektresultat
 • utvärdera andra studenters rapporter och muntliga presentation

Kursens huvudsakliga innehåll

Synkronmaskiner med permanentmagneter, elektroplåt, järnpulver, permanent magnet material, förluster, termisk modellering, fältförsvagning, lindningar, konstruktionsmetodik, finitelement simuleringar.

Kursupplägg

 • Föreläsningar   12 timmar
 • Övningar  28 timmar
 • Projekt   36 timmar

Huvudaktivitet är projektet.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

grundkurs i elektriska maskiner och drivsystem EJ2200

Litteratur

Kurs pärm Design of Permanent Magnet Synchronous Machines, KTH, 2008.

Kurslitteraturen består huvudsaklingen av aktuella forskningsartiklar som utdelas vid kursstart.

Dessutom tillkommer relevant kurslitteratur beroende på vald projektuppgift. Föregående läsårs lista av referenser finns tillgänglig på kursens hemsida.

Utrustningskrav

-

Examination

 • PRO1 - Projektrapport, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Muntliga delrapporteringar med opponering, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

muntlig tentamen (TEN1; 3 poäng), projekt rapporter (PRO1; 3 poäng), muntliga presentationer med opponering (PRO2; 1,5 poäng)

Krav för slutbetyg

Alla delmomenter ska vara klara innan registrering av poänger gjörs.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Juliette Soulard

Examinator

Juliette Soulard <soulard@kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Begränsad antal deltagare. Förtur till studenter med godkända förkunskapskurs med högsta betyg.

Målgruppen är studenter som gör sitt andra år på master nivå.

Påbyggnad

EJ210X Examensarbete inom elektriska maskiner och drivsystem

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.