Hoppa till huvudinnehållet

EJ2311 Effektelektronisk modulation 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EJ2311 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kretstekniska förutsättningar för modulation. Repetition av nödvändiga matematiska verktyg. Övertoner i en- och trefassystem. Historisk överblick över modulationsmetoder. Samband mellan modulation och effekthalvledarnas utveckling. Bärvågsorienterade metoder, SPWM och rumsvektororienterade metoder, inverkan av sampling. Fasta pulsmönster, harmonisk eliminering. Hysteresbaserad modulation.

Övertoners betydelse i olika tillämpningar såsom elkraftsystem och traktionssystem, tillämpliga normer och standarder. Övertoners påverkan på elektriska maskiner. Översikt av övertonsfilter

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • definiera grundläggande begrepp inom pulsbreddsmodulation
 • beskriva hur olika modulationsprinciper särskiljer sig avseende egenskaper som övertonsinnehåll och dynamik
 • känna till olika former av bärvågsorienterad modulation samt syntes av dessa
 • använda olika metoder för analytiska studier av bärvågsorienterade modulationsmetoder i enkla fall
 • beräkna pulsmönster för harmonisk eliminering
 • göra överslagsmässiga beräkningar avseende tillsatsförluster i elektriska maskiner orsakade av övertoner

Kursupplägg

Kursen ges på engelska med föreläsningar (16 timmar), datorövningar (8 timmar), samt laboration (4 timmar).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem och EJ2300 Effektelektronik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

D. G. Holmes, T. Lipo., “Pulse Width Modulation for Power Converters”. Wiley Interscience.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Staffan Norrga

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2311

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Staffan Norrga

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.