EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 1,5 hp

Seminars in Electrical Machines and Power Electronics

Kursen består av olika seminar som handlar om elektriska maskiner, kraftelektronik, elektrisk traktion, och hybrid drivsystem. Genom de inbjudna föreläsare, får man förståelse om hur det teorestiska kunskapet tillämpas i industrin samt i forskningsgrupper från hela världen.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsarna definierar kursens innehåll. Innehållet är relaterat till elektriska maskiner, elektriska drivsystem, kraftelektronik samt hybrida drivsystem.

Lärandemål *

Efter genomförd kurs skall studenten kunna relatera sina teoretiska kunskaper till användningsområde i industri.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) i elkraftteknik eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

EJ1200 Eleffektsystem
Minst en av:
EJ2200 Elektriska maskiner o drivsystem
EJ2300 Effektelektronik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Delas ut vid seminarietillfällen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • ANN2 - Seminarie, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Deltagande i minst åtta seminarium (ANN2; 1.5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Staffan Norrga

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2420

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Staffan Norrga

Övrig information

Ersätter 2C1244.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.