Hoppa till huvudinnehållet

EK1191 Mätteknik 6,0 hp

Kursen ger kunskaper om metoder, utrustning, programvara och sensorer för mätning av såväl elektriska som andra fysikaliska storheter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EK1191 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Mätteknikens grunder: enheter och normaler, spårbarhet, osäkerhetsberäkningar, dokumentation.
 • Mätning av statiska och tidsvariabla elektriska storheter: sampling, digitalisering, vikningsdistorsion, spektrumanalys. Tillämpningar med multimeter och oscilloskop.
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
 • Datorn i mätsystemet: hårdvarumöjligheter, mjukvara, virtuella instrument.
 • Sensorer: fysikaliska principer, vanliga typer, tillverkningsteknologier, tillämpningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp inom mätteknik och metrologi, särskilt hur måttenheter definieras och hur spårbarhet skapas,
 • beskriva hur elektriska störningar uppstår och fortplantas, hur de i enkla fall kan modelleras och hur de kan minskas,
 • redogra för uppbyggnaden av oscilloskop och mulimetrar samt förstå hur deras prestanda påverkar mätresutat och användbarhet,
 • redogöra för hur flera olika typer av AD-omvandlare arbetar och hur detta inverkar på deras känslighet för störningar i insignalen,
 • använda oscilloskop och multimeter för mätning av ström, spänning och resistans, samt dessa storheters variation i tiden,
 • använda resistiva sensorer för mätning av temperatur och töjning,
 • beskriva modern sensorteknik och hur sensorer baserade på piezoelektricitet, kapacitans och induktans används,
 • beskriva olika de vanligaste sätten att bygga upp ett datorstött mätsystem,
 • beskriva grundprinciperna för olika typer av spektrumanalysatorer samt hur olika egenskaper hos signalerna återges i tidssignalen och i signalens spektrum,
 • med ledning av olika typer av osäkerhetsbeskrivningar för de ingående delstorheterna beräkna en sammansatt storhets osäkerhet och uttrycka den i termer av standardosäkerhet och konfidensintervall på det sätt som rekommenderas i GUM,
 • dokumentera samt muntligen och skriftligen rapportera experimentella resultat,
 • tillämpa ovan nämnda kunskaper och förmågor i beräkningar, problemlösning och laborativt arbete, både enskilt och i grupp. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs motsvarande EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Obligatoriska kurser i programmet, särskilt

 • EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs
 • EI1220 Teoretisk elektroteknik E
 • EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system
 • EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system
 • SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
 • IE1207 Analog Elektronik (läses parallellt i åk 3, viket fungerar bra)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB4 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Betyg Fx på skriftlig sluttentamen kan kompletteras till högst E.

Möjlighet till plussning

Plussning är tillåten i mån av plats i examinationssalar.

Examinator

Profile picture Kristinn Gylfason

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EK1191

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

 • EK2350 Mikrosystemteknik
 • EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik
 • EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs
 • EK2380 Medicinska sensorer 

Kontaktperson

Kristinn Björgvin Gylfason (gylfason@kth.se)

Övrig information

Den teoretiska undervisningen i varje moment avslutas med en uppgift som löses via webben eller en kontrollskrivning. Den avslutande tentamen är starkt relaterad till laborationerna.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.