EK1191 Mätteknik 6,0 hp

Measurement Technology

Kursen ger kunskaper om metoder, utrustning, programvara och sensorer för mätning av såväl elektriska som andra fysikaliska storheter.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 Mät för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp), P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50523

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Kristinn Gylfason <gylfason@kth.se>

 • Lärare

  Kristinn Gylfason <gylfason@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för CELTE men även sökbar för alla program från årskurs 2.

 • Del av program

HT18 Mät för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp inom mätteknik och metrologi, särskilt hur måttenheter definieras och hur spårbarhet skapas,
 • beskriva hur elektriska störningar uppstår och fortplantas, hur de i enkla fall kan modelleras och hur de kan minskas,
 • redogra för uppbyggnaden av oscilloskop och mulimetrar samt förstå hur deras prestanda påverkar mätresutat och användbarhet,
 • redogöra för hur flera olika typer av AD-omvandlare arbetar och hur detta inverkar på deras känslighet för störningar i insignalen,
 • använda oscilloskop och multimeter för mätning av ström, spänning och resistans, samt dessa storheters variation i tiden,
 • använda resistiva sensorer för mätning av temperatur och töjning,
 • beskriva modern sensorteknik och hur sensorer baserade på piezoelektricitet, kapacitans och induktans används,
 • beskriva olika de vanligaste sätten att bygga upp ett datorstött mätsystem,
 • beskriva grundprinciperna för olika typer av spektrumanalysatorer samt hur olika egenskaper hos signalerna återges i tidssignalen och i signalens spektrum,
 • med ledning av olika typer av osäkerhetsbeskrivningar för de ingående delstorheterna beräkna en sammansatt storhets osäkerhet och uttrycka den i termer av standardosäkerhet och konfidensintervall på det sätt som rekommenderas i GUM,
 • dokumentera samt muntligen och skriftligen rapportera experimentella resultat,
 • tillämpa ovan nämnda kunskaper och förmågor i beräkningar, problemlösning och laborativt arbete, både enskilt och i grupp. 

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Mätteknikens grunder: enheter och normaler, spårbarhet, osäkerhetsberäkningar, dokumentation.
 • Mätning av statiska och tidsvariabla elektriska storheter: sampling, digitalisering, vikningsdistorsion, spektrumanalys. Tillämpningar med multimeter och oscilloskop.
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
 • Datorn i mätsystemet: hårdvarumöjligheter, mjukvara, virtuella instrument.
 • Sensorer: fysikaliska principer, vanliga typer, tillverkningsteknologier, tillämpningar.

Kursupplägg

Föreläsning 20 h

Övning 10 h

Lab 4 x 4 h = 16 h

Behörighet

 Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Obligatoriska kurser i programmet, särskilt

 • EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs
 • EI1220 Teoretisk elektroteknik E
 • EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system
 • EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system
 • SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
 • IE1207 Analog Elektronik (läses parallellt i åk 3, viket fungerar bra)

Litteratur

Kompendier som säljs på studerandeexpeditionen.

Kompendier   

Utrustningskrav

Inga

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB4 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • Webbfrågor/kontrollskrivningar under kursens gång. Den teoretiska undervisningen i varje moment avslutas med en uppgift som löses via webben eller en kontrollskrivning.
 • Laborationer.
 • Den avslutande tentamen är starkt relaterad till laborationerna och innehåller moment av labrapportering baserat på anteckningar från laborationerna.

Krav för slutbetyg

Laboration 1 inklusive webbaserat test eller kontrollskivning, P/F, 1 högskolepoäng.

Laboration 2 inklusive webbaserat test eller kontrollskivning, P/F, 1 högskolepoäng.

Laboration 3 inklusive webbaserat test eller kontrollskivning, P/F, 1 högskolepoäng.

Laboration 4 inklusive webbaserat test eller kontrollskivning, P/F, 1 högskolepoäng.

Skriftlig tentamen, A, B, C, D, E, Fx, F, 2 högskolepoäng.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Kristinn Björgvin Gylfason (gylfason@kth.se)

Examinator

Kristinn Gylfason <gylfason@kth.se>

Övrig information

Den teoretiska undervisningen i varje moment avslutas med en uppgift som löses via webben eller en kontrollskrivning. Den avslutande tentamen är starkt relaterad till laborationerna.

Påbyggnad

 • EK2350 Mikrosystemteknik
 • EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik
 • EK212X Examensarbete i Elektrisk mätteknik avancerad nivå 
 • EK213X Examensarbete i Mikrosystemteknik, avancerad nivå 

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.