Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EK2380 Medicinska sensorer 7,5 hp

Kursen tar upp principer för biosensorer, samt konstruktion och användning av dessa för ändamål inom medicin och hälsa.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan EK2380 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer ge en översikt i biosensorteknologi och dess tillämpningar inom medicin och hälsa. Kursen kommer också ge insikt i biosensortillämpningar inom livsmedelssäkerhet, miljöövervakning och säkerhet. Innehåll i punktform:

 • introduktion till biosensorer med översikt om ekonomisk betydelse och de multidisciplinära aspekterna av sensorteknologi
 • sensorprinciper och mätteknologi för medicin och hälsa
 • givare – elektriska/elektrokemiska, optiska, mekaniska
 • biologiska igenkänningselement inklusive celler, DNA, RNA och proteiner (antikroppar, enzymer med flera)
 • ytfunktionalisering
 • mikro och nanoteknologier inom sensorvetenskap, inklusive fluidiksystem
 • prov/individ – sensorinteraktioner
 • icke-invasiv och minimalt invasiv sensorteknologi
 • sensordesignkriterier och tillverkningsmetoder
 • analytiska parametrar för sensorer
 • multianalytiska metoder

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara arbetsprinciper för medicinsk sensorteknologi
 • redogöra för fysiologiska processer som är lämpliga att utvärdera med medicinsk sensorteknologi
 • beskriva och förklara de huvudsakliga tekniker som används inom medicinsk sensorteknologi med inriktning på biosensorteknologi
 • utvärdera en sensor baserad på standardkriterier och avgöra dess lämplighet för specifika medicinska tillämpningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik som omfattar minst 20 högskolepoäng (hp) matematik och 15 hp fysik. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Hemtentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

80 % närvaro på seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd