Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 håll23 programstuderande

Anmälningskod

50519

Rubriker med innehåll från kursplan EL2220 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Åtta seminarier baserade på diskussion samt hemuppgifter med självreflektion.

Kursinnehåll

Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den internationella arbetsmarknaden, kultur och kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • diskutera centrala frågor knutet till ingenjörers betydelse i samhället
 • diskutera och analysera systemteknikens och robotikens roll i samhället, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • diskutera och analysera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete
 • diskutera och analysera människans ansvar för hur tekniken används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • diskutera etiska och kulturella frågor och skillnader i en internationell miljö
 • diskutera, på en hög nivå, om de ovan nämnda ämnen
 • framlägga argument baserade på vetenskapliga resultat
 • möta tidsgränser
 • skriva korta, tydliga, analyser inkluderandes egna analyser.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • UPP1 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i samtliga seminarier, inlämnade och godkända hemuppgifter. Betygssättningen är baserad på studentens aktiva deltagande i diskussionerna och på kvaliteten på de inlämnade rapporterna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.