EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 hp

The Sustainable Systems and Control Engineer

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den internationella arbetsmarknaden, kultur och kommunikation.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • diskutera centrala frågor knutet till ingenjörers betydelse i samhället
 • diskutera och analysera systemteknikens och robotikens roll i samhället, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • diskutera och analysera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete
 • diskutera och analysera människans ansvar för hur tekniken används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • diskutera etiska och kulturella frågor och skillnader i en internationell miljö
 • diskutera, på en hög nivå, om de ovan nämnda ämnen
 • framlägga argument baserade på vetenskapliga resultat
 • möta tidsgränser
 • skriva korta, tydliga, analyser inkluderandes egna analyser.

Kursupplägg

Åtta seminarier baserade på diskussion samt hemuppgifter med självreflektion.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • UPP1 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Deltagande i samtliga seminarier, inlämnade och godkända hemuppgifter. Betygssättningen är baserad på studentens aktiva deltagande i diskussionerna och på kvaliteten på de inlämnade rapporterna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Petter Ögren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EL2220

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.