EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 hp

Automatic Control, Project Course, Smaller Course

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten praktisk kunskap och erfarenhet i projektarbete inom design och implementering av reglersystem. Studentene får använda tidigare tillägnat kunskap i reglerteknik till att lösa ett problem på ett laboratoriesystem. Studenten får också erfarenhet i projektarbete och teknisk kommunikation.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenten praktisk kunskap och erfarenhet av projektarbete inom design och implementering av reglersystem. Studenterna får fördjupat sina tidigare förvärvade kunskaper i reglerteknik genom att lösa ett problem på ett laboratoriesystem. Studenterna får också erfarenhet av projektarbete och teknisk kommunikation.

Efter kursen ska studenten ha förmåga att:

 • arbeta effektivt i en mindre projektgrupp
 • systematiskt utforma, implementera, testa och demonstrera ett prototyp reglersystem som uppfyller givna specifikationer
 • använda lämpliga tekniska verktyg och metoder och förvärva ny kunskap och färdigheter när det behövs
 • dokumentera och kommunicera resultat i skriftliga och muntliga presentationer

Kursens huvudsakliga innehåll

Merparten av arbetet är projektarbete i en mindre grupp på 2-4 elever, som arbetar med:

 • projektplanering
 • reglerdesign
 • modellering och simulering
 • implementering av realtidssystem
 • validering och provning
 • kommunikation, dokumentation och demonstration

Det kan också finnas ett antal obligatoriska workshops /tutorials, till exempel på de utvecklingsverktyg som används i kursen.

Behörighet

Reglerteknik allmän kurs (EL1000, EL1110, E1120, Reglerteknik allmän kurs) samt godkänt betyg i minst en av kurserna EL2450, EL2520, EL2620, EL2700, EL2805

Rekommenderade förkunskaper

Reglerteknik, allmän kurs (EL1000, EL1110, EL1120) eller motsvarande samt minst en av

EL2520 Reglerteknik fortsättningskurs

EL2620 Olinjär reglering

EL2450 Hybrida och inbyggda system

Litteratur

Ingen speciell lista ges. Studenterna förväntas leta upp nödvändig information själva. Bakgrundsmaterial, manualer och annan dokumentation kommer att finnas tillgänglig.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Uppfyllandet avkursens målgranskas av

 • veckovisa projektmöten
 • dokumenteradprojektplan
 • slutpresentationoch demonstration
 • slutrapportoch dokumentation
 • självutvärdering

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Jonas Mårtensson (jonas1@kth.se)

Examinator

Jonas Mårtensson <jonas1@kth.se>

Övrig information

Begränsat antal platser

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.