Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 hp

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten praktisk kunskap och erfarenhet i projektarbete inom design och implementering av reglersystem. Studentene får använda tidigare tillägnat kunskap i reglerteknik till att lösa ett problem på ett laboratoriesystem. Studenten får också erfarenhet i projektarbete och teknisk kommunikation.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Öppen för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, LDCS, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, RASM, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, LDCS, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, RASM, Villkorligt valfri

Perioder

P2 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

8 - 20

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50541

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Jonas Mårtensson (jonas1@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EL2425 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Merparten av arbetet är projektarbete i en mindre grupp på 2-4 elever, som arbetar med:

 • projektplanering
 • reglerdesign
 • modellering och simulering
 • implementering av realtidssystem
 • validering och provning
 • kommunikation, dokumentation och demonstration

Det kan också finnas ett antal obligatoriska workshops /tutorials, till exempel på de utvecklingsverktyg som används i kursen.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenten praktisk kunskap och erfarenhet av projektarbete inom design och implementering av reglersystem. Studenterna får fördjupat sina tidigare förvärvade kunskaper i reglerteknik genom att lösa ett problem på ett laboratoriesystem. Studenterna får också erfarenhet av projektarbete och teknisk kommunikation.

Efter kursen ska studenten ha förmåga att:

 • arbeta effektivt i en mindre projektgrupp
 • systematiskt utforma, implementera, testa och demonstrera ett prototyp reglersystem som uppfyller givna specifikationer
 • använda lämpliga tekniska verktyg och metoder och förvärva ny kunskap och färdigheter när det behövs
 • dokumentera och kommunicera resultat i skriftliga och muntliga presentationer

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Reglerteknik allmän kurs (EL1000, EL1110, E1120, Reglerteknik allmän kurs) samt godkänt betyg i minst en av kurserna EL2450, EL2520, EL2620, EL2700, EL2805

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper och färdigheter i programmeringsspråket Python samt kunskaper i robotik motsvarande DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp. 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen speciell lista ges. Studenterna förväntas leta upp nödvändig information själva. Bakgrundsmaterial, manualer och annan dokumentation kommer att finnas tillgänglig.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Uppfyllandet avkursens målgranskas av

 • veckovisa projektmöten
 • dokumenteradprojektplan
 • slutpresentationoch demonstration
 • slutrapportoch dokumentation
 • självutvärdering

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Mårtensson (jonas1@kth.se)

Övrig information

Begränsat antal platser.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.