Hoppa till huvudinnehållet

EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp

The aim of this course is to provide the basic theory required for solving complex control problems. The course presents theory and methodology for analysis and modelling of systems and signals, and methods for design and synthesis of feedback controllers. Special emphasis is placed on:

 • Control of systems with multiple inputs and outputs.
 • Fundamental limitations for control performance.
 • Sensitivity and robustness in feedback systems.
 • Synthesis of controllers through optimization.
 • Predictive control with constraints.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60453

Rubriker med innehåll från kursplan EL2520 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande teori och metoder för analys och konstruktion av avancerade flervariabla reglersystem.
•    Grundläggande egenskaper hos flervariabla linjära dynamiska system, som poler, nollställen, systemförstärkning, in- och utsignalsriktningar
•    Beräkning av signalnormer och systemförstärkning
•    Analys av stabilitet med lågförstärkningssatsen
•    Analys av återkopplade system i termer av kritiska överföringsfunktioner, som känslighetsfunktionen och komplementära känslighetsfunktionen.
•    Kvantifiering av fundamentala begränsningar hos reglersystem
•    Modellering av osäkerhet och analys av robust stabilitet i återkopplade system
•    Analys av interaktioner och design av decentraliserade regulatorstrukturer med stöd av Relative Gain Array
•    Design av LQG optimala regulatorer, inverkan av olika designparametrar på egenskaper hos det slutna systemet
•    Design av H_2- och H_oändlighets-optimala regulatorer, inverkan av val av vikter på egenskaper hos det slutna systemet
•    Strategier för anti-windup reglering för att hantera begränsningar i styrsignal
•    Grundläggande principer bakom Model Predictive Control

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
•    formulera grundläggande teori och definitioner av viktiga begrepp inom flervariabel reglerteknik
•    tillämpa analys- och konstruktionsmetoder inom flervariabel reglerteknik

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Automatic Control, General Course (EL1000 or EL1110) or similar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elling W Jacobsen

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.