Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Nonlinear Control treats the analysis and synthesis of nonlinear control systems. The course consists of three main parts: an analysis part presenting the theoretical foundation; a design part introducing important control design methods; and a part dealing with other nonlinear control methods.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EL2620 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar reglerteknisk analys av olinjära dynamiska system:

 • analys av insignal-utsignalstabilitet med hjälp av t.ex. lågförstärkningssatsen och cirkelkriteriet
 • analys av stabilitet av jämviktspunkter genom linjärisering och Lyapunovmetoder
 • analys av stabilitet för passiva system
 • design och analys av återkopplad reglering för olinjära system genom linjärisering, linjäriserande återkoppling och Lyapunovbaserade metoder
 • design och analys av högförstärkningsreglering, t.ex. sliding mode
 • tillståndsskattning för olinjära system
 • nivåreglering och referensföljning
 • simulering av olinjära dynamiska modeller.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera teori och definitioner för viktiga koncept inom olinjär reglerteknik
 • använda teori och metoder inom olinjär reglerteknik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För studenter på enstaka kurs: 120 hp och dokumenterad engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i reglerteknik motsvarade slutförd kurs EL1000 eller EL1010.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABB - Laboration 2, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABC - Laboration 3, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

LABA 2.0hp, LABB 2.0hp, LABC 2.0hp, TEN 1.5hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jonas Mårtensson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EL2620

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EL2420 Automatic Control, Project Course

EL201X Degree Project in Automatic Control, Second Level

Kontaktperson

Jonas Mårtensson

Övrig information

Replaces 2E1262.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.