Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp

Nonlinear Control treats the analysis and synthesis of nonlinear control systems. The course consists of three main parts: an analysis part presenting the theoretical foundation; a design part introducing important control design methods; and a part dealing with other nonlinear control methods.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50528

Rubriker med innehåll från kursplan EL2620 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar reglerteknisk analys av olinjära dynamiska system:

 • analys av insignal-utsignalstabilitet med hjälp av t.ex. lågförstärkningssatsen och cirkelkriteriet
 • analys av stabilitet av jämviktspunkter genom linjärisering och Lyapunovmetoder
 • analys av stabilitet för passiva system
 • design och analys av återkopplad reglering för olinjära system genom linjärisering, linjäriserande återkoppling och Lyapunovbaserade metoder
 • design och analys av högförstärkningsreglering, t.ex. sliding mode
 • tillståndsskattning för olinjära system
 • nivåreglering och referensföljning
 • simulering av olinjära dynamiska modeller.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera teori och definitioner för viktiga koncept inom olinjär reglerteknik
 • använda teori och metoder inom olinjär reglerteknik.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i reglerteknik 6 hp motsvarande slutförd kurs EL1000/EL1010/EL1110/EL1120.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • INLB - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENT - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EL2420 Automatic Control, Project Course

EL201X Degree Project in Automatic Control, Second Level

Kontaktperson

Elling W. Jacobsen

Övergångsbestämmelser

Utgången modul LABA kan examineras med ny modul INLA.

Utgången modul LABB kan examineras med ny modul INLB.

Utgången modul LABC kan examineras med ny modul INLB.

Utgången modul TENA kan examineras med ny modul TENT.

Övrig information

Replaces 2E1262.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.