EN1020 Elektroprojekt, del II 6,0 hp

Project Course in Electrical Engineering, part II

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen skall studenterna kunna:

 • planera och genomföra ett arbete i projektform.
 • angripa ett problem ur ett systemperspektiv genom att designa, bygga och förbättra en produkt och därvid utnyttja kunskaper från programmets övriga kurser. Detta kräver särskilt förmåga att värdera och göra förenklingar som reducerar problemet till en elementärt beräkningsbar komplexitet.
 • fånga kraven på en produkt genom att skapa en enkel kravspecifikation.
 • självständigt och i grupp kunna formulera, värdera och välja en teknisk lösning på ett givet problem.
 • göra en design som lever upp till specifikationens krav genom att tillämpa kunskaper från tidigare kurser men även söka nya kunskaper där det är nödvändigt.
 • bygga en produkt baserat på den egna designen, få produkten att fungera, och vid behov göra förbättringar.
 • förstå att det finns olika etiska perspektiv att ta hänsyn till i all form av produktutveckling.
 • dokumentera och kommunicera tekniska resultat muntligen och skriftligen i såväl rapport som posterformat.
 • reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska lösningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kurser EN1020 är en projektkurs som bygger ihop flera nyckelkurser i programmet Elektroteknik, så som Teoretisk elektroteknik, Tidskontinuerliga signaler och system, Tidsdiskreta signaler och system, Klassisk fysik, mekanik och våg och kommande kurs i mätteknik. Speciellt fokus ligger på att bygga vidare på kursen Elektroprojekt från årskurs 1, men nu tillämpas även kunskaper från flera av de parallella kurserna i åk2. Under kursens gång genomförs ett projekt som i första hand ge studenterna ett systemperspektiv på en frågeställning. Tanken är att studenterna behöver ta sig igenom alla stegen i en produktutveckling, från att fånga kraven för en produkt, designa (konstruera den), realisera konstruktionen, för att sist leva med den konstruktion man gjort och förbättra sin produkt utan att ändra konstruktionen.

Förutom en inledande föreläsning kring modeller, finns ett antal redovisningstillfällen i kursen samt ett rollspel där studenterna får sätta sig in i de etiska problem man kan möta som ingenjör i samband med produktutveckling, när produkter kan användas i flera syften.

Kursupplägg

Kursen inleds med att studenterna gör en kravspecifikation för den uppgift som man avser lösa och planerar genomförandet. Därefter skall en detaljerad design/konstruktion för lösning av uppgiften tas fram och redovisas. Efter det att designen/konstruktionen är godkänd får man komma in i ett labb och bygga sin design. När produkten är färdigbyggd, demonstreras lösningen. Slutligen analyseras lösning jämfört med design, eventuella kompletterande mätningar genomförs och allt dokumenteras i en rapport som peer-review granskas.

Under kursen genomförs även ett rollspel om etik i samband med utveckling av nya produkter.

Behörighet

Att man är inskriven på CELTE och uppflyttad till årskurs 2 samt att man parallellt med kursen även läser EI1220 Teoretisk elektroteknik

Litteratur

Beror på projektuppgiften

Utrustningskrav

I kursen ges tillgång till studentlabbet efter att labbets introduktion avklarats

I övrigt beror uytrustningskravet på projektuppgiften

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift - Design, 1,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift - Rapport, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift - Per review, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Se kurs-PM

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Ragnar Thobaben

Examinator

Ragnar Thobaben <ragnart@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.