Hoppa till huvudinnehållet

EN1020 Elektroprojekt, del II 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EN1020 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kurser EN1020 är en projektkurs som bygger ihop flera nyckelkurser i programmet Elektroteknik, så som Teoretisk elektroteknik, Tidskontinuerliga signaler och system, Tidsdiskreta signaler och system, Klassisk fysik, mekanik och våg och kommande kurs i mätteknik. Speciellt fokus ligger på att bygga vidare på kursen Elektroprojekt från årskurs 1, men nu tillämpas även kunskaper från flera av de parallella kurserna i åk2. Under kursens gång genomförs ett projekt som i första hand ge studenterna ett systemperspektiv på en frågeställning. Tanken är att studenterna behöver ta sig igenom alla stegen i en produktutveckling, från att fånga kraven för en produkt, designa (konstruera den), realisera konstruktionen, för att sist leva med den konstruktion man gjort och förbättra sin produkt utan att ändra konstruktionen.

Förutom en inledande föreläsning kring modeller, finns ett antal redovisningstillfällen i kursen samt ett rollspel där studenterna får sätta sig in i de etiska problem man kan möta som ingenjör i samband med produktutveckling, när produkter kan användas i flera syften.

Lärandemål

Efter kursen skall studenterna kunna:

 • planera och genomföra ett arbete i projektform.
 • angripa ett problem ur ett systemperspektiv genom att designa, bygga och förbättra en produkt och därvid utnyttja kunskaper från programmets övriga kurser. Detta kräver särskilt förmåga att värdera och göra förenklingar som reducerar problemet till en elementärt beräkningsbar komplexitet.
 • fånga kraven på en produkt genom att skapa en enkel kravspecifikation.
 • självständigt och i grupp kunna formulera, värdera och välja en teknisk lösning på ett givet problem.
 • göra en design som lever upp till specifikationens krav genom att tillämpa kunskaper från tidigare kurser men även söka nya kunskaper där det är nödvändigt.
 • bygga en produkt baserat på den egna designen, få produkten att fungera, och vid behov göra förbättringar.
 • förstå att det finns olika etiska perspektiv att ta hänsyn till i all form av produktutveckling.
 • dokumentera och kommunicera tekniska resultat muntligen och skriftligen i såväl rapport som posterformat.
 • reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska lösningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Utfört projektarbete, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs EH1010.

Kunskaper i kretsanalys, 9 hp, motsvarande slutförd kurs EI1110.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs eller moment.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift - Design, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift - Rapport, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift - Per review, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Se kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andris Vaivads

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EN1020

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andris Vaivads

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Övriga föreskrifter

Den som vid kursstart inte har kunskaper i elektromagnetism motsvarande innehållet i EI1220 måste läsa EI1220 parallellt med EI1020.