Hoppa till huvudinnehållet

EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp

Obs! Eventuell kollisioner med andra kurser kommer att hanteras i början av kursen.

Köteorin utgör en grund för prestandautvärdering och dimensionering av tele- och datorkommunikationsnät, datorsystem, vägtrafiksystem och transportsystem i allmänhet. Kursen behandlar kösystem med betoning på klassiska modeller. Teorin illustreras med exempel från telekommunikation och datorsystem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EP2200 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den klassiska teorin för kösystem:

 • Markovkedjor i diskret och kontinuerlig tid, födelse-dödsprocesser och Poissonprocessen
 • kösystemens grundbegrepp, såsom Kendalls notation och Littles sats
 • väntsystem med en eller flera betjänare, samt system med ändlig bufferstorlek och ändligt antal användare (M/M/)
 • väntsystem med allmänna betjäningfördelningar (M/G/1): stegmetoden, P-K:s medelvärdes- och transformformler, samt system med prioritet och avbruten betjäning
 • upptagetsystem enligt Erlang, Engset och Bernoulli
 • öppna och slutna könät, speciellt Jacksonska nät.

Teorin illustreras med exempel från tele- och datorkommunikation, såsom spärring av kretskopplade förbindelser, preventiv och reaktiv hantering av stockning och trafikstyrning för garanterad tjänstekvalitet i paketkopplade nät.

Dessutom utvecklar studenterna sina färdigheter för att utföra prestationsanalys av kösystem och presentera resultaten med hjälp av matematisk programvara och lämpliga textredigerare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara den grundläggande teorin för Markovprocesser och tillämpa teorin för modellering av kösystem
 • härleda och använda analytiska modeller av markoviska kösystem, könät och även enklare icke-markoviska system
 • förklara och använda resultat härledda för komplexa system som inte är markoviska
 • definiera kömodeller av kommunikations- eller datorsystem och härleda prestandan för dessa system
 • använda lämpliga verktyg för att presentera vetenskapligt arbete

i syfte att kunna utföra prestationsutvärdering av kommunikation, datoranvändning eller andra resursdelningssystem baserat på matematisk modellering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I , eller liknande. Grundkunskap in datakommunikation är nyttig men inte obligatorisk.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp)
Inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2200

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EP2300 Hantering av nätverk och sammankopplade system
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätvärk

Kontaktperson

Viktoria Fodor

Övrig information

Ersätter 2E1618.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.