EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp

Performance Analysis of Communication Networks

The course focuses on modelling and analyzing communication networks, network protocols and applications, using mathematical tools. It is designed for advanced undergraduates and graduate students.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The course consists of 24 hours of lectures, home assignments requiring roughly 20 and project work requiring 30 hours of work by each students.

The course addresses performance issues in current and future Internet architectures:

  • Multi-access communication: CSMA/CD - reservation techniques (token and polling) - packet radio networks (WLANs)
  • Routing in data networks: shortest path routing - optimal routing and topology design
  • Flow control (TCP)
  • Quality of service (QoS) in IP networks: requirements for multimedia transmission - network support: scheduling, shaping, forward error correction
  • Current research topics on network performance

Lärandemål *

By the end of the course students will be able to construct tractable models of complex networking problems and attack performance problems with analytical methods or simulation. These abilities are necessary for everyone working on technical fields - to understand the capabilities of specific technologies and the success or failure of new trends.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EP2210 Queuing theory and teletraffic systems (or equivalent knowledge);
EP1100 Datacommunication and Computer Networks (or equivalent knowledge)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The course will be based on the book Data Networks by Dimitri Bertsekas and Robert Gallager, Prentice Hall, ISBN 0-13-200916-1 and on selected papers.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Assigned paper (TEN1, 3 credits) Home assignments (OVN, 2 credits).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Viktoria Fodor

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2210

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Viktoria Fodor

Övrig information

Ersätter 2E1624.