Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen fördjupar och förbättrar förståelsen för grundläggande begrepp som berör säkerheten i moderna nätverkssystem, och bygger vidare på kurserna Säkra nätverkssystem (EP2500) och Bygga säkra nätverkssystem (EP2520), den redogör för högtekonologiska system och färska forskningsresultat. Målsättningen är att ytterligare förbättra studentens färdigheter i att möta verklighetsnära tekniska problem och förbereda självständigt arbete inom närbelägna områden.

Kursen arbetar med samma nätverkssystem som dess föregångare (NSS och BNSS), men betonar de senaste teknologierna och framtida system, deras säkerhet och skydd för personlig integritet. Kursen lägger även till ämnen såsom smarta elnät och och moln-baserade system.

Kursen är projektbasead och ger möjligheten att arbeta med verklighetsnära eller forskningsorienterade problem, och förbereder för fortsatt studier mot master, licentiat eller doktorsexamen, eller för arbete inom akademi eller industri inom ämnen nära nätverkssäkerhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50492

Rubriker med innehåll från kursplan EP2510 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar säkerhet, inklusive integritet, för ett spektrum av nätverkssystem, som omfattar:

 • Internet- och TCP/IP-nätverk,
 • mobila data- och röstnätverk,
 • trådlösa lokala och personliga nätverk,
 • trådlösa sensornätverk,
 • mobila ad hoc- och hybridnät, såsom fordonskommunikationssystem.

Tyngdpunkten under kursen är på att skärpa studentens förståelse av begrepp och teknik, gemensamma säkerhetskrav för olika system, hur funktioner i varje system avgör de senaste säkerhetslösningarna och hur designbeslut bör fattas för effektiva säkerhetslösningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera och identifiera sårbarheter, hot och attacker mot en rad moderna eller nya nätverkssystem
 • definiera exakta egenskaper och krav hos säkerhetslösningar för  nätverkssystem
 • utforma och analysera säkerhetsprotokoll, mekanismer och arkitekturer som skyddar nätverksoperationen mot attacker
 • analysera övergripande säkerhetsmekanismer kvalitativt och kvantitativt.
 • identifiera, analysera och tillämpa bästa praxis för säkerhetssystem som används i stor utsträckning eller för närvarande utvecklas mot standardisering för nätverkssystem

i syfte att

 • förbättra och utöka sin djupa förståelse av grundläggande begrepp och teknologier relaterade till säkerheten hos moderna nätverkssystem
 • skärpa förmågan att hantera öppna, verkliga tekniska problem
 • förbereda sig för självständigt arbete inom relaterade ämnen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs EP2500 Säkra nätverkssystem, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EP2500 Nätverk Systemsäkerhet

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Panos Papadimitratos

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.