Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp

Det här är en projekt- och implementationsbaserad labbkurs som fördjupar förståelsen för modern nätverkssäkerhet och bygger vidare på kursen Säkra nätverkssystem (EP2500). Kursen ämnar att skärpa färdigheter att möta verklighetsnära tekniska problem och att förbereda för självständigt arbete inom ämnet.

Kursen fördjupar studentens förståelse av begrepp och teknologier, och vanliga säkerhetskrav för olika system. Den bygger vidare på hur egenskaper för dessa system utgör spjutspetslösningar för säkerhet och hur designbeslut bör fattas för att få till effektiva och välfungerande säkerhetslösningar. En projektbaserad kurs ger studenterna möjligheter att arbeta med verklighetsnära problem och få god inblick i implementationsarbete, och förbereder således studenten för framtida arbeten i industrin, för exjobb och eventuella doktorsstudier inom ämnen nära nätverkssäkerhet.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60416

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Panagiotis Papadimitratos

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EP2520 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna färdighet att hantera nutida säkerhetsproblem för nätverkssystem. Genom problembaserat lärande och grupparbete, tar sig studenterna an moderna tekniska utmaningar för cybersäkerhet. Studenter undersöker krav, utformar specifikationer, utarbetar lösningar med professionella verktyg och kritiskt bedömer effektiviteten hos alternativa lösningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • implementera nätverkssäkerhetslösningar med specifika säkerhetskrav och systembegränsningar 
  • implementera, analysera och utvärdera säkerhetsmekanismer med avseende på nivån på säkerheten de tillhandahåller och omkostnaderna för systemet

i syfte att finslipa förmågan att hantera öppna frågeställningar och verkliga ingenjörsproblem samt förbereda sig för självständigt arbete inom relaterade ämnen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i operativsystem motsvarande ID1200/ID1206 eller kurs i datornätverk motsvarande EP1100/IK1203/IK1552 eller kurs i cybersäkerhet motsvarande IV1013.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Slutförd kurs motsvarande EP2500 Säkra nätverkssystem.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Panagiotis Papadimitratos

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.