EP2600 Framtida nätverkslösningar 4,0 hp

Future Networking Solutions

Denna kurserbjuds förstudenter som studerarett masterprogram inom European Institute of Innovation and Technology. Somen sommarskolamedinbjudna experter, syftar dettill att ge studenternamöjlighet att övahur man förvandlarinnovationer tilllönsammaaffärslösningar.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Framtidanätverksteknik, affärspotential ochindustriinverkan. Ämnen varierar från år till år.

Lärandemål *

Förstå processen för verksamhetsmodellering och veta hur man definierar och analyserar byggstenar(t.ex.kundsegment och relationer,kanaler,värde proposition, nyckelaktiviteter,resurser och partners, kostnadsstruktur och intäktsflöden).
Förmåga att utföra affärsutveckling inom ramen för ett samhälls tematiska område (t.ex. Internet of Things, och smarta energisystem) och förstå hur teknik och innovation samverkar med olika aktörer (konkurrenter, allianser, nätverk, marknader).
Förstå användbarhet, affärs livscykler, marknadssegment och trender, deras relativa betydelse för produkt och tjänsteutveckling.
Veta hur man kan omvandla innovationer till lönsamma affärslösningar.
Förmåga att reflektera överetiska, samhälleliga, vetenskapliga och hållbarhetsaspektervid utveckling avprodukter, tjänster och affärsmodeller.

Kursupplägg

Intensiv sommarkurs med inbjudna talare och projektarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i ICTnärliggande område, inledande verksamhetsmodelleringkurs som ME2072.

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen iICT närliggande område, inledandeverksamhetsmodelleringkurssomME2072.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Artiklar, eventuellt bok; bestäms innan kursstart. 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Genomförd projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Viktoria Fodor

Gunnar Karlsson

György Dán

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2600

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd