EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp

Security Analysis of Large-Scale Computer Systems

Dagens stora komplexa system-av-system är svåra att överblicka och hantera, samtidigt behöver en attackerare enbart hitta en sårbarhet för att ta sig in. Denna kurs lär ut metoder för analys av hot, risker och försvar av stora system vilket kan effektivisera säkerhetsarbete och förbättra skyddet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • modellera hot i storskaliga datorsystem (inklusive programvara, nätverk, m.m.),
 • simulera attacker i storskaliga datorsystem,
 • genomföra riskanalys utifrån en modell och simulering,
 • beskriva vilka försvarsmekanismer som finns för datorsystem,
 • rapportera och presentera modeller, simulering, riskanalys och försvarsstrategi för ett givet system

i syfte att:

 • förstå och förklara vilka hot som finns i ett specifikt system,
 • förstå och förklara hur attacker går till och propagerar genom en systemarkitektur,
 • kunna argumentera för att vissa risker bör prioriteras,
 • kunna välja rätt försvar för att minska risk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Företag idag har tusentals programvarubaserade datorsystem som alla är beroende av varandra i ett stort komplext nätverk, ett system-av-system. Att IT-attacker lyckas i stor utsträckning hänger delvis ihop med denna komplexitet. Ett företag behöver förstå helheten medan en attackerare bara behöver hitta en väg in. Samtidigt finns det en stor mängd attacktyper som utnyttjas och mängder med förslag på försvarsmekanismer. Denna kurs huvudsakliga innehåll syftar till att utveckla studenternas förståelse för:

 • dagens komplexa IT-landskap genom att skapa modeller av sådana.
 • vilka attacker som idag utnyttjas för att göra skada och hur dessa kan propagera genom ett stort nätverk.
 • vilka försvar som finns och när de bäst lämpar sig mot olika attacktyper.
 • hur risk kan beräknas och kan användas för att prioritera säkerhetsarbete.

Behörighet

Slutförd kurs i programmering motsvarande DD1315 Programmeringsteknik och Matlab, DD1316 Programmeringsteknik och C, DD1337 Programmering, ID1018 Programmering I eller motsvarande.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Utrustningskrav

Egen dator.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Kontaktperson

Robert Lagerström

Examinator

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.