Hoppa till huvudinnehållet

EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp

Dagens stora komplexa system-av-system är svåra att överblicka och hantera, samtidigt behöver en attackerare enbart hitta en sårbarhet för att ta sig in. Denna kurs lär ut metoder för analys av hot, risker och försvar av stora system vilket kan effektivisera säkerhetsarbete och förbättra skyddet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EP2790 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Företag idag har tusentals programvarubaserade datorsystem som alla är beroende av varandra i ett stort komplext nätverk, ett system-av-system. Att IT-attacker lyckas i stor utsträckning hänger delvis ihop med denna komplexitet. Ett företag behöver förstå helheten medan en attackerare bara behöver hitta en väg in. Samtidigt finns det en stor mängd attacktyper som utnyttjas och mängder med förslag på försvarsmekanismer. Denna kurs huvudsakliga innehåll syftar till att utveckla studenternas förståelse för:

 • dagens komplexa IT-landskap genom att skapa modeller av sådana.
 • vilka attacker som idag utnyttjas för att göra skada och hur dessa kan propagera genom ett stort nätverk.
 • vilka försvar som finns och när de bäst lämpar sig mot olika attacktyper.
 • hur risk kan beräknas och kan användas för att prioritera säkerhetsarbete.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • modellera hot i storskaliga datorsystem (inklusive programvara, nätverk, m.m.),
 • simulera attacker i storskaliga datorsystem,
 • genomföra riskanalys utifrån en modell och simulering,
 • beskriva vilka försvarsmekanismer som finns för datorsystem,
 • rapportera och presentera modeller, simulering, riskanalys och försvarsstrategi för ett givet system

i syfte att:

 • förstå och förklara vilka hot som finns i ett specifikt system,
 • förstå och förklara hur attacker går till och propagerar genom en systemarkitektur,
 • kunna argumentera för att vissa risker bör prioriteras,
 • kunna välja rätt försvar för att minska risk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i programmering motsvarande DD1315 Programmeringsteknik och Matlab, DD1316 Programmeringsteknik och C, DD1337 Programmering, ID1018 Programmering I eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Egen dator.

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Robert Lagerström

Profile picture Mathias Ekstedt

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2790

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Robert Lagerström

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.