Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEQ2221 Den hållbara ingenjören i trådlösa system 1,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan EQ2221 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen sträcker sig över ett år, dvs fyra perioder. Varje period omfattar olika ämnen. Huvudteman för kursen är några av följande: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den internationella arbetsmarknaden, kultur och kommunikation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Förstå  centrala frågor av ingenjörers betydelse i samhället.

- Förstå teknikens roll i samhället, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

- Vara medveten av och visa hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

- Vara medveten om människors ansvar för hur tekniken används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

- Vara medveten om etiska och kulturella frågor och skillnader i en internationell miljö.

- Diskutera och leda diskussionen om dem ovan nämnda ämnen, presentera argument baserade på vetenskapliga resultat.

Kursupplägg

Fyra seminarier baserad på diskussion, hemuppgifter med självreflektion

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Eget kompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • UPP1 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i samtliga seminarier, inlämnade och godkända hemuppgifter. Betygssättningen är baserad på studentens aktiva deltagande i diskussionerna och på kvaliteten på de inlämnade rapporterna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Bengtsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EQ2221

Ges av

EES/Teknisk informationsvetenskap

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd