EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp

Project in Wireless Communication

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

A larger project is to be planned and carried out by the students. The result of the project is a prototype, which is implemented on a digital signal processor. Naturally, a detailed report is also required. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Teknologen skall efter genomgången kurs kunna arbeta i grupp för att lösa ett tekniskt problem och tillämpa de teoretiska kunskaper som inhämtats i tidigare kurser inom signalbehandling och digital kommunikation. Teknologen skall också kunna dokumentera och redovisa ett projektarbete.

 

Teknologerna skall dessutom kunna

 • enklare DSP-programmering, och/eller
 • enklare PC-programmering och/eller
 • enklare programmering av annan plattform t.ex smart-phone och/eller
 • enklare praktisk projektstyrning, och/eller
 • praktisk algoritmutveckling (från teori till test och förfining på prototyp) och/eller
 • inhämta kunskaper för ett specifikt tillämpningsområde.

Kursens huvudsakliga innehåll

En grupp om 2-7 teknologer skall lösa en projektuppgift vars mål är att innan ett visst datum framställa en prototyp som uppfyller en given specifikation. Det är studenternas uppgift att själva planera och utföra arbetet, d.v.s. en projektplan skall skrivas och följas.  I projektplanen specificeras vilka delprojekt som projektet består av, i vilken ordning som delprojekten skall genomföras, när de skall vara klara och vem eller vilka inom gruppen som skall utföra arbetet.

Grupperna sätts ihop av kursansvarig baserat på teknologernas preferenser. Det är dock inte alltid möjligt att möta alla teknologers önskemål, d.v.s. vissa teknologer kan tvingas att arbeta med projektuppgifter som inte är deras förstaval. Detta gäller också fördelningen av arbetsuppgifter inom gruppen.

Det finns ett flertal tänkbara lösningar till projektuppgifterna . Teknologerna kommer därför under projektets lopp att ställas inför många praktiska problem som kräver ingenjörsmässiga beslut. Deltagarna lär sig därmed att inhämta de nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att lösa en projektuppgift.

Kursen avslutas med en muntlig redovisning och en demonstration av prototypen. Under projektets gång skall skriftlig dokumentation framställas och vissa övningsuppgifter lösas. Kraven på den muntliga och skriftliga redovisningen liknar de krav som ställs på ett examensarbete.

Varje teknolog skall fokusera på ett eller ett fåtal  av områdena DSP-programmering, PC-programmering, annan programmering (t.ex. smart-phone), projektstyrning, algoritmutveckling och inhämtande av specialkunskap.  Stöd i form av föreläsningar, litteratur och on-line information, finns för alla dessa uppgifter.

 

Teknologerna ska också skriva en "reflektiv dagbok" under arbetets gång.där de dokumenterar bevis för sitt lärande. Sådana bevis kan t.ex. vara prestandakurvor med förklaringar eller redogörelser för användandet av verktyg och detaljerade beskrivningar av tekniska problem som uppstått under arbetets gång. 

Behörighet

Individuell antagning av kursansvarig

Rekommenderade förkunskaper

155 ECTS poäng.
EQ1240 Signalbehandling eller EQ1220 Signalteori
Antagen till och en klar avsikt att ta en av:
EQ2300  Digital signalbehandling,
EQ2310  Kommunikationsteori

Litteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. Dessutom tillkommer relevant kurslitteratur beroende på vald projektuppgift. Nedan ges exempel på kurslitteratur som använts tidigare år:

 • Texas Instruments Manuals (http://www.ti.com/sc/docs/psheets/man_dsp.htm)
 • Code Composer Studio on-line help.
 • Matlab on-line information.
 • On-line DSP stöd http://www.s3.kth.se/signal/edu/projekt/DSPsupport/
 • On-line information om projektstyrning http://www.s3.kth.se/signal/edu/projekt/examination.shtml
 • Sams Teach Yourself Visual C++ 6 in 21 Days, Davis Chapman and Jeff Heaton, Sams Publishing 1999..
 • The C Programming Language (Second Edition), Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie.
 • Digital Signal Processing Implementation using the TMS320C6000 DSP Platform, Naim Dahnoun, Prentice Hall 2000.
 • Anteckningar från föreläsningar.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 12,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Teknologernas betyg avgörs av deras uppfyllelse av lärandemålen. Projektuppgifterna är så konstruerade att de indirekt tvingar studenterna att uppnå lärandemålen. Framgången för en grupps leverabler (där prototypen och slutrapporten är de viktigaste) är ett mått på summan av gruppens kunskaper inom lärandemålen. För att avgöra de  individuella teknologernas kunskaper beaktas bland annat följande 1) de uppgifter som tilldelas en viss gruppmedlem i projektplanen och i veckorapporterna 2) framgången för gruppen på dessa specifika områden 3)  den reflektiva dagboken. där teknologerna uppmanas presentera bevis för sitt lärande i förhållande till lärandemålen 4) observationer som gruppassistenter och den kursansvarige gör i projektlaboratoriet under kursens gång.

Ges av

EES/Teknisk informationsvetenskap

Examinator

Peter Händel <ph@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.