Hoppa till huvudinnehållet

F1A5032 Högre seminarium i arkitektur, del 1 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5032 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens mål är att doktorander vid Arkitekturskolan skall utveckla sina färdigheter i att presentera, analysera och diskutera akademiska artiklar och annat forskningsmaterial. Dessutom utgör det högre seminariet forum för seniorforskare eller gäster att presentera sitt arbete för andra forskare och doktorander. Kursen har därför vidare syftet att stödja utbyte av idéer, teorier och metoder mellan olika forskningsområden på Arkitekturskolan, liksom angränsande forskningfält.

Kursen är strukturerad som en serie seminarier, cirka 10 stycken, som hålls under ett akademiskt år (höst och vår). Huvudfokus ligger på presentationer av pågående forskning av doktorander (artiklar under arbete, konferensbidrag, designundersökningar eller liknande) påföljt av  förberedda kommentarer, och sedan öppen diskussion.Seminarier kan också inkludera presentationer av seniorforskare och inbjudna gäster som talar om ett kursrelevant tema. För att stödja utveckling av forskningsmetoder kan seminariet ibland ta andra former för att tillåta andra aktiviteter och initiativ (som workshops, experiment eller platsbesök). Alla aktiviteter och presentationer är baserade på bakgrundsmaterial, som skall förses kurskoordinator i förväg för spridning. Deltagare förväntas komma förberedda och att aktivt användaseminariet som ett forum för att diskutera akademisk kunskap.

Lärandemål

Efter kursen skall doktoranden kunna

  • Kritiskt granska och diskutera artiklar och forskningsprojekt på en hög akademisk nivå jämförbar med kraven som ställs för vetenskapliga publikationer (peer-review)
  • Kritiskt reflektera över och diskutera forskningsfrågor inom arkitekturforskningsfältet i stort, även utanför det egna projektet eller intresseområdet
  • Särskilja mellan olika arkitekturforskningsämnen samt ge en översiktlig beskrivning av deras inriktning och utveckling på grundval av olika doktorandprojekt vid Arkitekturskolan KTH
  • Behärska och tillämpa för seminarieformen lämpliga presentationstekniker (muntliga, skriftliga, visuella) för att presentera pågående forskningsprojekt och därmed göra det tillgängligt för feedback och diskussion.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur. Kursens sysfte och upplägg innebär att antalet platser för externa deltagare (forskarstuderande som inte är antagna till doktorsprogrammet vid KTHA) är begränsat. Undantag kan göras i mån av plats och beslutas av kuransvarig, för större avsteg i samråd med programansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att godkännas på kursen måste studenten aktivt delta vid 10 tillfällen, inklusive en individuell presentation och ett tillfälle som granskare/opponent. Eftersom studenter uppmuntras att delta i seminariet under hela sin 4-5 åriga utbildning behöver inte samtliga examinationskrav uppfyllas under samma akademiska år. Betyget ges som P/F. Högre seminariet i Arkitektur 1 och 2 är obligatoriska kurser inom doktorandprogrammet i arkitektur. Examinator för varje enskild kursomgång fastställs i Kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb F1A5032

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning