Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

F1A5034 Kunskapskommunikation inom arkitekturforskning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan F1A5034 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen Kunskapskommunikation inom arkitekturforskning syftar till att introducera och diskutera såväl traditionell akademisk kommunikation såsom artiklar, rapporter och avhandlingar, liksom andra format och medier inom forskning och praktik. Kursen diskuterar olika representationsformers egenskaper samt metodologiska och teoretiska implikationer. Inom kursen skall den forskarstuderande därmed utveckla en bred insikt i sambandet mellan medium, format och innehåll liksom sambandet mellan forskningsfråga, metod och medium.

Utöver detta ger kursen träning i kunskapskommunikation i olika format och medier samt för olika målgrupper. Till medier räknas såväl aktiva eller deltagande former (seminarium, föreläsning, performance) som externaliserade representationsformer (text, diagram, bild, objekt) liksom samspel dem emellan. Inom ramen för detta innebär kursen därmed en introducerande pedagogisk utbildning.

Lärandemål

Efter kursen skall den studerande

 • Känna till grunderna i akademisk publicering
 • Känna till de olika typerna av vanligt förekommande akademisk publicering och hur relaterar till varandra
 • Kunna redogöra för olika mediers karaktär och möjligheter i förhållande till forskningskommunikation
 • Kunna grunderna i arbete med olika typer av media för forskningskommunikation
 • Kunna tillämpa dessa kunskaper för att presentera sin forskning i flera olika medier och för olika publik. I praktiken innebär det att doktoranden skall kunna
  • presentera sin forskning i såväl lättgripliga texter som akademiska papers motsvarande peer-review tidskrifter
  • muntligt presentera sin forskning begripligt och pedagogiskt i olika sammanhang
  • kommunicera forskningsresultat liksom begrepp,koncept och teorier genom olika typer av modeller, diagram, illustrationer och bilder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur annonseras i kurs-PM i samband med att kursen ges.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och övningar, samt inlämningar och presentationer där den forskarstuderande dels prövar olika mediers och formats inverkan på det som kommuniceras, och dels med uppgifter där denna kunskap används för att utveckla en fördjupad förståelse. Samtliga examinerande moment måste fullföljas för godkänt på kursen. Specifika kriterier anslås i samband med att kursomgång utlyses. Kursen ges betygen godkänt/icke godkänt (P/F). Kursen är obligatorisk inom Doktorsprogrammet i Arkitektur.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning